SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Matematik
 
MATEMATİK NEDİR?
Matematik, akıl yürütme ve problem çözme sanatı olup sayılar ve geometrik şekiller gibi kavramların özelliklerini ve bunların arasındaki  bağıntıları inceleyen bir disiplindir. Bilimsel olan her şey bir matematik formülasyonu gerektirdiğinden matematik, bilim ve teknolojinin vazgeçilmez aracıdır. Matematik, yeni bilgilerin elde edilmesi, elde edilen bilgilerin açıklanması, denetlenmesi ve sonraki kuşaklara aktarılmasında yer ve zamana bağlı olmayan güvenilir bir araçtır. Matematiğin ögeleri ise mantık, sezgi, çözümleme, yapı kurma, genellik, bireysellik ve estetikten oluşur. Ulu Önderimiz Atatürk matematiği dilimizde daha anlaşılır bir biçime getirmiştir. Bizzat kendisi matematikte kullanılan terimlerin adlarını bizim anlayabileceğimiz günlük konuşma dilimize çevirmiştir. Bugün doğru düşünebiliyorsak onun sayesindedir. Unutmamalıyız ki matematik yaşamın kendisidir.
Hiçbir araştırma, matematiğin ispatından geçmedikten sonra bilim adını almaya layık olamaz. (Leonardo Da Vinci)
Herkes ölümsüz olduğunu hissettiği alanda çalışmak ister. Ben de matematikte kendimi ölümsüz hissettim.(Cahit Arf)
 
AMACIMIZ
Öğrencilerimizin çoğu için matematik korkulan bir ders durumundadır. Daha küçük yaşlarda çevresinden aldığı olumsuz ve anlamsız matematik korkusuyla çocuklarımız matematiği tanımadan ondan korkmaktadır. Hâlbuki matematik hayatın bir parçasıdır. Çevremizle olan ilişkilerimizde, geçmişi tanımada, gelecek için projeler üretmede ve günü yaşamada matematik hep yanımızdadır. Bu nedenle matematik eğitiminin amaçları:

 

Gençlerimizi hayatla ve matematikle barışık hale getirmek
Öğrencilere matematik sevgisi kazandırmak
Matematiğin korkulacak bir ders olmadığı, günlük hayatın bir parçası olduğu, doğal yapıdaki varlıklar arası ilişkilerin aslında matematiksel düşünme ile çok daha anlaşılabilir olduğu inancını geliştirmek
Özel yeteneklerin ortaya çıkmasına yardımcı olmak
Problem çözme becerilerini geliştirmek
Sorunlar karşısında çözüm üretebilecek bir düşünce sistemini oluşturmak ve geliştirmek
Araştırma duygusunu yerleştirmek
Varlıklar ve olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini kurabilme gücünü geliştirmek
Analitik düşünebilme, yorumlama, analiz, sentez ve muhakeme yeteneklerini geliştirmek
Matematiğe olan ilgiyi ve değer yargısını artırmak
Matematik, doğa ve sanat ilişkisini kurmak
Öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olmak
Yetenekli öğrencileri bilimsel çalışmalara yönlendirmek
Bu amaçlar doğrultusunda çalışmalar yaparken öğrencilerimiz girecekleri sınavlara da zorlanmadan, sıkılmadan hazırlanmış olacaklardır.
 
Matematik Konu Dağılımı:
9. Sınıflar: 
Mantık
Kümeler
Denklem ve Eşitsizlikler 
Bölünebilme
Üçgenler
Veri

 

 10. sınıflar: 
Sayma ve Olasılık
Fonksiyonlar
Polinomlar
II. Derece Denklemler
Dörtgenler ve Çokgenler
Uzay Geometri
 
11. Sınıflar:
Trigonometri
Analitik Geometri
Fonksiyonlarda Uygulamalar
Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
Çember ve Daire
Uzay Geometri
Olasılık 
 
12. Sınıflar:
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
Diziler 
Trigonometri
Dönüşümler 
Türev 
İntegral 
Analitik Geometri 
 
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA MÜFREDATTAN KALDIRILAN MATEMATİK KONULARI
Faiz, Saat ve Havuz Problemleri
İrrasyonel İfadelerin Binom Açılımı
İkiden Fazla Terimli İfadelerin Binom Açılımı
İki Değişkenli Polinomlar
P(X) Polinomunun İki Dereceli Veya Daha Büyük Dereceli Polinoma Bölümü 
Karmaşık Sayı Ve Eşleniği Hariç Karmaşık Sayılardaki Tüm İşlemler
Özel Dörtgenler Hariç Genel Dörtgenlerde Alan
Çokgende Alan Ve İç Bükey Çokgenler
Modüler Aritmetik (Sadece periyodik durum içeren problemler kısmı kaldı.)
Trigonometrik Dönüşüm Formülleri
Geometrik Seriler
Sonucu  +∞  ve  −∞ Olan Limitler
Polinom Fonksiyonların Dışındaki Türev Alma Kuralları
İkinci Dereceden Türev Yazımı (Konvekslik-Konkavlık Ve Dönüm Noktası )
Vektörler 
Elips, Hiperbol, Parabol(Konikler)
Dairesel Permütasyon 
Uzayda Doğru Düzlem
Polinom Fonksiyonların Dışındaki İntegral Alma Kuralları
Fraktal, Kaplama, Süsleme
 
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
 Yazılı Değerlendirme:
Yönetmelikte belirtildiği üzere öğrencilerimiz matematik ve geometri derslerinden, her dönem en az 2 yazılı sınav yapılacaktır.
 Puanla Değerlendirme:
 Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

 

Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir:
Puan                    Derece
85,00-100             Pekiyi
70,00-84,99          İyi 
60,00-69,99         Orta
50,00-59,99         Geçer
0-49,99                 Geçmez
 
Performans Çalışması Değerlendirme Ölçütleri:
1) Derse katılım ve ders işleyişine katkı: 50
2) Ders araç gereçlerini getirme: 20
3) Ödev yapma: 20
4) Dersle ilgili ödev dışı ek çalışma:10
Sosyal faaliyetlere katılım, performans değerlendirme notunda etkilidir.
 
Proje Ödevlerinin Değerlendirilme Ölçütleri:
Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir. Proje konuları öğrencilere onların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müfredata uygun, onları düşünmeye ve araştırmaya yöneltecek konulardan verilmektedir.
 
PROJE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Başkent Okulları Matematik Bölümü olarak öğrencilere dönem ödevi verme amaçlarımız:
·         Plan yapma, bilgi ve becerisini geliştirme
·         Bilgi toplamayı öğrenme ve bu bilgileri amacına uygun olarak etkin bir biçimde kullanma
·         Konulara farklı açılardan bakabilme yeteneği kazandırma
·         Düşünce gücünü etkin bir biçimde kullandırma
·         Kaynaklardan nasıl faydalanacağını öğretme
·         Ödevi yaparken sadece kaynaklarla sınırlı kalmayıp kendinden bir şeyler katma ve bu ödevin kendini geliştirmek için verildiği bilincini oluşturma

 

Proje konularından örnekler;
Matematikte görülen konuların günlük hayatta kullanım alanlarını araştırma, matematiğin diğer bilim dallarıyla ilişkisi, ünlü matematikçilerin hayatları ve yaptıkları çalışmalar ayrıca karmaşık sayılar, logaritma, seriler, matris, limit, türev, integral gibi konuların çıkış noktası, tarihi gelişim süreçleri ve son yıllardaki uygulama alanları sayılabilir.
Geometri dersinde ise konu başlıklarından örnekler;
 Geometrinin günlük hayatta kullanım alanları, Pisagor teoreminin farklı yollardan ispatları, üçgende alan hesaplama yöntemleri, üçgende benzerlik-alan ilişkisi, dörtgenler, çemberde açı ve uzunluk, dairede alan, uzay geometri ve üç boyutlu cisimler, analitik geometri ve uygulama alanları, altın oran ve geometrideki kullanımı, Eski Mısırlılarda geometri ve piramitler sayılabilir.

 

Proje değerlendirme kriterlerimiz:
1) Kaynakların araştırılması:  20 puan
2) Konuya uygun plan yapılması: 10 puan
3) Kaynaklardan yararlanma durumu: 10 puan
4) Bilgilerin yeterlilik derecesi: 20 puan
5) Öğrencinin konuya hâkimiyeti: 20 puan
6) Düzen ve imla (Türkçenin doğru kullanılması) : 10 puan
7) Zamanlama: 10 puan
 
TOPLAM:  100 puan
 
  Okul ve TYT-AYT Destek Programı:
  9, 10, 11 ve 12. sınıflara okula destek programı amacı ile hafta içi yapılmaktadır. Bu çalışmaların geriye dönük olabildiği gibi ilerideki konulara göre de yapılması amaçlanmıştır. 11 ve 12. sınıflara ise daha çok yeni sisteme yani TYT-AYT programına yönelik destek sağlanmaktadır. Burada eksik konular genel bir sınavla belirlenir.
Gruplar oluşturulur, konu tekrarları ve testlerle öğrencilerin eksikleri tamamlanır. Bu programlar ders saatleri içinde veya ders bitiminde; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe 1’er saat (okul çıkışı )olarak planlanmaktadır.

 

YKS  ÇALIŞMALARI  ( TYT-AYT )   
Üniversiteye giriş sistemi bilindiği gibi değişmiş, haziran ayının ikinci yarısında hafta sonu Cumartesi TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve pazar günü AYT (Alan Yeterlilik Testi) olmak üzere iki oturum olmak üzere düzenlenmiştir.
'' Öğrencilerimizi, mevcut sistem içerisinde ezberden uzak öğrenmeye ve öğrendiklerini en yüksek oranda kullanmaya odaklı bir programla geleceğe hazırlamak en önemli hedefimizdir.”  '' Bir soru çözmek bir mutluluktur.'' sloganıyla matematiğin korkulacak değil sevilecek ve tüm yaşam boyunca kullanılabilecek bir araç olduğunu öğrencilerimizle paylaşmak fikri ise eğitim sistemimizin gereği, sondan bir önceki basamak olan TYT-AYT sınav hazırlığındaki yaklaşımımızdır. Bu paralelde müfredat ve sınavlara yönelik ortaöğretim boyunca çok sayıda anlamlı öğrenme ve uygulamaya yönelik soru ve testlerle ödevler ve  geri beslemeler  bu uzun maratonda öğrencilerimizle yapılan çalışmalardır.''

 

ÖĞRENCİLERDEN BEKLENTİLER
Öncelikle öğrencilerimizin derste sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekir. Bunlar:
Derse zamanında ve okul kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gelinmeli.
Ders ile ilgili gereçleri (kitap, defter, ders notu, kalem, silgi, uç vb.) önceden hazırlayarak yanında bulundurmalı ve daha önceden verilmiş ödevleri tamamlamış olarak derse katılmalı.
Ders sırasında anlatılanları dikkatli bir şekilde dinlemeli, anlamadığı konu ya da ayrıntıları öğretmenine anında sormalı.
Ders sırasında uygulamalara ve çalışmalara katılmalı.
Herhangi bir nedenle dersi kaçıran öğrenci, o dersle ilgili tüm notları almalı ve verilmiş ödevlerden sorumlu olmalı.
Ders sırasında başka bir dersle ilgili herhangi bir materyal bulundurmamalı, başka bir dersin ödevi tamamlanmamalı.

 

VELİLERDEN BEKLENTİLER
Velilerimizden, öğrencilere kazandırılması istenen beceriler konusunda model olması, okul ile iş birliği yaparak öğrencinin takibi ve değerlendirilmesinde sınıf ve okul rehber öğretmenine destek sağlaması, okulda düzenlenen velilere yönelik çalışmalara katılması beklenir.
 
 
MATEMATİK NASIL ÇALIŞILIR?
Sevgili öğrenciler!
Öncelikle eve gidince günlük tekrarlarınızı mutlaka yapın. Okulda çözülmüş örnekleri mutlaka yalnız başınıza bir kez daha çözün. Yapamadığınız soruların yanına bir işaret koyun ve ertesi gün hiç vakit kaybetmeden hemen öğretmeninize sorun. Sadece öğretmeni izleyerek konuyu anlayamayacağınızı unutmayın.
  Mümkün olduğunca çok örnek çözün. Önce size verilmiş ödevleri yapmalı, sonrasında yardımcı kitaptan çözmelisiniz. İşlem hatalarınızı önlemek için bol bol soru çözmelisiniz. İşte tüm bunları başarabilirseniz matematik dersinde elde edeceğiniz başarılar, geçmiş olumsuz deneyimlerinizin izini silecek, gelecek öğrenmeleriniz için yol açacaktır. Unutmayın her şeyden önce bunu başarabileceğinize kendinizi inandırın.

 

GEOMETRİ NASIL ÇALIŞILIR?
 Sevgili öğrenciler!
Geometri öğrenmenin yolu düzenli ve sistemli olarak çalışmaktır. Geometride soruların çözümüne uygulanabilecek tek bir çözüm yöntemi yoktur. Çözüm, çözenin görme ve sezme yeteneği ile ilgilidir. En önemli nokta soruda istenileni görmek ve verilenlerle istenilene ulaşmaktır.
Soruda verilen tüm bilgiler sorunun çözümü için kullanılacağından bu bilgilerin size yol göstermesi için hangi bilginin ne amaca yönelik kullanılacağını bilmeniz gerekir.
Bellemekle öğrenmeyi karıştırmayınız. Kısacası sorudan soruya değil, konudan soruya köprü kurmalısınız. Çok soru tanımak ve çözmek ancak edinilen bilgileri yaşatmak ve diğerleri ile ilişkilendirmek açısından önemlidir.
Her gün az da olsa geometri sorusu çözmek uzun aralıklarla çok fazla soru çözmekten daha faydalı olacaktır. Yanlış yapmadan doğruyu öğrenmek olmaz. Sakın “yapamam, yapamıyorum…” demeyin. Soruları değil bilgileri sorgulayın.
 Kısacası baktığını görmek, gördüğünü tanımak, verilenler arasında ilişki kurmak ve bu ilişkiyi kullanmak başarılı olmanız için yeterli olacaktır.
  
 
BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
Gölgenin Adamı Thales
Antik tarih, Thales' in Mısır'daki Piramitlerin yüksekliğini Piramitlerin gölgelerinin uzunluğunu ölçerek, nasıl hesapladığını anlatır. Thales güneşin konumuna göre bir insanın boyunun kendi gölgesinin uzunluğuna eşit olduğu anda, Piramitlerin gölgelerinin uzunluğu ölçülerek Piramitlerin yüksekliklerini hesaplamıştır.  Bunun için kendisine yardımcı olacak birini Piramit’ in gölgesine oturtur. Thales kuma, yarıçapı kendi boyuna eşit bir çember çizer ve ortasında dimdik durur. Daha sonra gözlerini gölgesinin ucuna diker. Gölge çembere dokununca, yani gölgenin uzunluğu, boyuna eşit olunca yardımcısına işaret verir.   Aynı anda yardımcısı Piramit’ in gölgesinin ucunun dokunduğu yere bir kazık diker. Thales iyice gerilmiş bir ip yardımıyla kazığı Piramit’in tabanından ayıran mesafeyi ölçer. Gölgenin uzunluğunu hesapladığında Piramit’in boyunu bulmuş olur.
 
PAYLAŞ:
X