SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Türk Dili ve Edebiyatı
 
BÖLÜME DAİR: 
 
Okumayan insan tek bir yaşam sürmüştür. Oysa ben Napolyon’un, Sezar’ın, Dartanya’nın yaşamlarıyla kendi yaşamımı zenginleştirdim. Bu nedenle gençleri kitap okumaları konusunda her zaman yüreklendiriyor, yönlendiriyorum çünkü bu, tek boyutlu kişilikten kurtulmanın en etkili yoludur. 
 
Değişik yaşantılar edinmek müthiş bir ayrıcalıktır.
 
Bu ayrıcalığı sizler de yaşayarak çocuklarınıza örnek olabilirsiniz.
 
Türk Dili ve Edebiyatı dersinin içeriği ve amaçları şöyledir:
Dili kullanma becerisinin insanın her türlü etkinliğinde önemli rolü olduğu bilinmektedir; çünkü insan, kültür alanını ana diline göre ve ana dilinin imkânlarıyla şekillendirir, kendini ve dünyayı dil aracılığıyla anlamlandırır.
Bu derste öğrencilerin kazanacakları dil becerileri ile kendilerini her düzeyde sözlü ve yazılı olarak etkili, doğru ve güzel ifade etmeleri; her türlü Türkçe metni doğru anlayıp yorumlayabilme alışkanlığı kazanmaları hedeflenmiştir. Sözü edilen beceriler, öğrencilerin kültür alanı ile ilişkilerini düzenlemelerini ve geliştirmelerini de sağlayacaktır.
Ayrıca kazandırılması hedeflenen dil ve anlatım becerilerinin kültür birikimiyle ilişkileri de sezdirilmeye çalışılır. Bu becerilerle öğrencilerin kendi kimliklerinin bilincinde olan, evrensel değerlere ve gelişmelere açık; düşünen, hisseden ve bunları Türkçe ile ifade edebilen bireyler hâline gelmeleri sağlanır.
Edebiyat; duygu düşünce ve hayallerin karşımızdakilerde hayranlık uyandıracak şekilde yani güzel ve etkili olarak yazı ya da söz ile ifade edilmesi sanatıdır; sözde, yazıda, düşüncede, hayalde güzellik demektir. Edebiyat dersiyle öğrencilerimiz öncelikle estetik duygular kazanarak  Türk edebiyatının değişim ve gelişim aşamalarını kavrayarak edebiyatımızın seçkin yazar, şair ve eserleriyle buluşarak entelektüel  bir kimlik kazanırlar.
 
Özel Başkent Ortaöğretim Okullarnda Türk Dili Ve Edebiyatı Etkinlikleri
  Okuma Etkinlikleri:
Ders saatimizin en az bir saatinde Türk ve dünya edebiyatlarının seçkin eserleri okutulur. Okuma saatlerimizde güzel sanatların fonetik grubunda yer alan müzik ve edebiyat birleştirilir ve okumalarımız klasik müzik eşliğinde gerçekleşir. Okuma Etkinlikleri’nde öğrenciler mutlaka sözlük kullanmaları yönünde özendirilir. Sözlük kullanımı öğrencilerin kelime hazinelerinin zenginleşmesinin yanı sıra kelimelerin anlam olarak doğru kullanılması ve doğru yazılması alışkanlığını kazanmaları bakımından da önemlidir. Okuma Etkinlikleri’nin sonunda gençlere okudukları yapıt üzerine tartışma ortamı yaratılır, böylelikle eleştirel okuma becerilerinin gelişimini takip etme fırsatı doğar. 
 
Yazma Etkinlikleri: 
Okuttuğumuz müfredat programı,  gençlerin yazın türlerini tanımasına fırsat verir. Bizler de bu doğrultuda kısa hikaye, deneme, gezi yazısı, hatıra, senaryo ve kısa oyun yazma çalışmaları gerçekleştiririz. Grup çalışmasına elverişli olan senaryo, kısa oyun gibi türlerde oluşturulan gruplardan ortak bir çalıma yapmalarını isteriz. Kişisel hayatı konu alan türlerde bireysel çalışmalarına fırsat veririz.  Bu çalışmalar ‘’ Gençlerin Kaleminden’’başlığıyla okul panosunda sergilenir.
 
Ayın Şairi Etkinliği:
Ne yazık ki şiir ülkemizde en az okunan türdür. Ayın Şairi Etkinliği köklü bir şiir geleneği olan edebiyatımızın geçmişten günümüze yetiştirdiği usta şairleri tanıtmak,  şiirlerini okutmak, şiirlerindeki anlam inceliklerini keşfettirmek için gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizdir. Bu etkinliğimizi gençlerin olumlu dönütlerinden aldığımız  cesaretle tüm okula yaymayı planlıyoruz. Bu nedenle yolunuz okulumuza düştüğünde elinize birileri : ‘’ Lütfen okuyun!’’diye bir şiir tutuşturduğunda şaşırmayın. Edebiyatımızın yaşayan en büyük şairlerinden Ataol Behramoğlu da cesaretimiz pekiştiren isimlerden biri oldu. Okulumuzda gerçekleştirdiği söyleşisinde şiirin  insanları hümanistleştirdiğine, insana sevmeyi öğrettiğine dair işlevleri olduğunu hatırlattığında bir kez daha ne kadar doğru bir iş yaptığımızı düşünerek mutlu olmuştuk. 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİNİN KAZANIMLARI
Edebiyatımızın seçkin eserlerini okutarak öğretmek
Okumanın vazgeçilmez bir ihtiyaç ve zevk olduğunu benimsetmek ve öğrencilerimize okuma alışkanlığını kazandırmak
Öğrencilerimize ; dinlediklerini, okuduklarını, incelik ve derinlikleriyle kavratmak; onların ; bildiklerini planlı, etkili ve akılcı bir şekilde ifade etme yeteneklerini geliştirmek
Eleştirel okuma becerisi kazandırmak
Türk edebiyatının dünü ve bugünü ile dünya edebiyatı içerisindeki yerinin ve öneminin kavranmasına imkân ve zemin hazırlamak
Ortak milli kültür değerleri taşıyan eserlerden faydalanmak suretiyle Türk toplumunun değer ve hükümlerini benimsetmek
Sözlü ve yazılı olarak metin tahlili ve yeni metinler meydana getirme faaliyetleri sırasında kültürümüzün inanç, bilgi ve zevk inceliklerine ait birikimi tanıtarak benimsetmek
Milli ve manevi değerlerine sahip hoşgörülü, yurt ve dünya meseleleri karşısında düşünce üretebilen,  eleştiren  bireyler yetiştirmek
Dil-kültür ilişkisini kavratmak
İletişim aracı olarak dilin işlevlerini kavratmak
Türkçeyi doğru ve güzel kullanma yeteneği kazandırmak
Dinlediklerini ve okuduklarını doğru inceleme ve anlama becerisi kazandırmak
Dil bilgisi kurallarını; ses, kelime, kelime grubu, cümle ve metin düzeylerinde doğru uygulama becerisi kazandırmak
Türk diliyle edebî zevk ve estetik değerler taşıyan eserler verildiğini kavratmak
Türkçenin millî birlik ve bütünlüğümüzün vazgeçilmez unsurlarının başında geldiğini benimsetmek
Dinleme, konuşma, okuma ve yazma faaliyetlerinde Türkçenin yazım kurallarına, söyleyiş özelliklerine ve inceliklerine özen göstermelerini sağlatmak
Dinlediklerini, okuduklarını, anladıklarını, düşündüklerini söz ve yazıyla planlı, etkili, akıcı, anlaşılır biçimde ifade edebilmelerini sağlatmak
Konuşurken ve yazarken anlatım kurallarına uymalarını sağlatmak
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİNE NASIL ÇALIŞMALIYIM? 
Türk Dili ve Edebiyatı dersinin Türk edebiyatı alanı; Türk tarihi içerisinde edebiyatımızın değişim ve gelişim aşamalarını ve bu süreçte verilen edebi ürünleri kapsayan bir derstir.9, 10, 11 ve 12. sınıflarda anlatılan konular birbirinin devamı niteliğini taşır. Dolayısıyla öğrenciler bir üst sınıfa geçtiklerinde geçmişte öğrendikleri bilgiler yeni öğrendiklerine temel oluşturur. Bu nedenle edebiyat dersini öğrenci, bir bütün olarak görmeli ve ona göre çalışmalıdır.

Çalışma tavsiyeleri:
Türk edebiyatını, bir ders olmasının dışında genel kültürünüzü artıracak bir etkinlik olarak düşününüz.
Yazarlarımızın ve şairlerimizin hayatlarını, vermiş oldukları eserlerin içeriklerini merak ediniz.
Türk tarihi içerisinde sosyal ve siyasi değişim ve gelişimi verilen eserlerden takip ediniz.
Öğretmenlerinizi derste dikkatle dinleyerek uyarılarına kulak veriniz.
Bu tavsiyelere uyulduğunda başarılı olmamanız için hiçbir neden yoktur.
 
Türk Dili ve Edebiyatı dersinin Türk dili alanı ise öğrencinin dinleme, okuma ve yazma faaliyetleri ile Türk dilinin bütün özelliklerini öğrenme, kullanma ve bu yolla bilgi edinme, kavrama, analiz ve sentez yapabilme alışkanlığı kazanmasını sağlar.
 
Çalışma tavsiyeleri:
Dil bilgisiyle ilgili - varsa- ön yargılarınızdan kurtulmaya çalışınız.
Dil bilgisi adından da anlaşılacağı gibi bilgiye dayalı bir derstir, bu nedenle ezberden kaçınıp öğrenmeye çalışınız.
Dil bilgisinde eksiğiniz varsa önce konu eksiklerinizi tamamlayıp ardından öğrendiklerinizle ilgili test çözünüz.
Çünkü her konunun ardından çözülen testler bilgilerin somutlaşmasını sağlar.
Dil bilgisinde öğrendiğiniz birtakım kuralları günlük yaşamınızda uygulayınız.
Günlük programınız içerisine mutlaka bugün hedefim şu kadar sayfa okumak şeklinde bir ekleme yapıp hedeflediğiniz sayfa kadarını okumaya çalışın.
ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:
 Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.
 Puan                    Derece
85,00-100             Pekiyi
70,00-84,              Orta
50,00-59,99          Geçer
0-49,99                 Geçmez
 
Yazılı Değerlendirme:
Yönetmelikte belirtildiği üzere öğrencilerimiz Türk Dili ve  Edebiyatı dersinden  iki yazılı sınav olacaklardır.
Performans Çalışması Değerlendirme Ölçütleri
 • Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar.
Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.
Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.
Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları da performans çalışması kapsamında ayrıca notla değerlendirilir.
 
Proje Değerlendirme Ölçeği Aşağıda Gösterilmiştir:
 

 

GÖZLENECEK

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

DERECELER

Zayıf

Kabul Edilebilir

Orta

İyi

Çok İyi

1

2

3

4

5

I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ

 

 

 

 

 

Projenin amacını belirleme

 

 

 

 

 

Projeye uygun çalışma planı yapma

 

 

 

 

 

İhtiyaçları belirleme

 

 

 

 

 

Farklı kaynaklardan bilgi toplama

 

 

 

 

 

Projeyi plana göre gerçekleştirme

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

II. PROJENİN İÇERİĞİ

 

 

 

 

 

Türkçeyi doğru ve düzgün yazma

 

 

 

 

 

Bilgilerin doğruluğu

 

 

 

 

 

Toplanan bilgilerin analiz edilmesi

 

 

 

 

 

Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma

 

 

 

 

 

Toplanan bilgileri düzenlenme

 

 

 

 

 

Kritik düşünme becerisini gösterme

 

 

 

 

 

Yaratıcılık yeteneğini kullanma

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

III. SUNU YAPMA

 

 

 

 

 

Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma

 

 

 

 

 

Sorulara cevap verebilme

 

 

 

 

 

Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma

 

 

 

 

 

Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme

 

 

 

 

 

Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma

 

 

 

 

 

Verilen sürede sunuyu yapma

 

 

 

 

 

Sunum sırasındaki öz güvene sahip olma

 

 

 

 

 

Severek sunu yapma

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

 

 

  Performans  Kriterleri:

Derse aktif katılma ve sınıf içerisindeki genel davranışlar  (10)
Ödevlerin zamanında yapılması (20)
Konu testlerindeki sonuçlar (20)
Tarama sınavları sonuçları (20)
Deneme sınavları sonuçları (20)
Sosyal faaliyetlere katılım, performans değerlendirme notunda etkilidir. (10)
 
ÖĞRETİM PROGRAMLARI
 
9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ÜNİTELERİ
1. Ünite:  EDEBİYAT NEDİR? 
2. Ünite:  HİKÂYE ( ÖYKÜ ) 
3. Ünite: ŞİİR
4. Ünite: MASA- FABL
5. Ünite: ROMAN
6. Ünite: TİYATRO
7. Ünite: BİYOGRAFİ-OTOBİYOGRAFİ
8. Ünite: MEKTUP / E-POSTA
9. Ünite: GÜNLÜK- BLOG

10. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ÜNİTELERİ
1. Ünite: EDEBİYATA GİRİŞ
2. Ünite: HİKÂYE ( ÖYKÜ )
3. Ünite: ŞİİR
4. Ünite: DESTAN - EFSANE
5. Ünite: ROMAN
6. Ünite: TİYATRO
7. Ünite: ANI (HATIRA)
8. Ünite: HABER METNİ
GEZİ YAZISI
11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELERİ
1.Ünite: EDEBİYATA GİRİŞ
2.Ünite:  HİKAYE
3.Ünite: ŞİİR
4.Ünite: MAKALE
5.Ünite: SOHBET/ FIKRA
6.Ünite: ROMAN
7.Ünite: TİYATRO
8.Ünite: ELEŞTİRİ
9.Ünite: MÜLAKAT / RÖPORTAJ

TYT TÜRKÇE SINAVI:                                                                              
1.Ünite: Anlam Bilgisi (Paragraf, Cümle, Sözcük Yorumu)
2.Ünite: Anlatım Biçimleri
3.Ünite: Ses Bilgisi, Yazım, Noktalama
4.Ünite: Yapı Bilgisi
5.Ünite: Sözcük Türleri
6.Ünite: Cümle Öğeleri ve Türleri
7.Ünite: Anlatım Bozukluğu
 
AYT TÜRK EDEBİYATI SINAVI
1.Ünite: Söz Sanatları
2.Ünite: Şiir Bilgisi
3.Ünite: Yazınsal Türler
4.ÜNİTE:Türk Edebiyatının Dönemleri
a. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
b. İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı
c. Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı
d. Milli Edebiyat
e. Cumhuriyet Sonrası Türk Edebiyatı
  
ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SİSTEMİ VE SORU DAĞILIMI
İki aşamalı sistemde adaylar istedikleri yükseköğretim programına göre sınavlara katılabilecekler ve yeni sistemde adayların testlerde gösterdikleri başarı önemli hale gelecek. Sınavın birinci aşaması ‘Temel Yeterlilik Testi’’ ortak ve tek bir sınavdır. İkinci aşaması ise ‘’Alan Yerleştirme Sınavı’’ olarak adlandırılan sınavdır. 
‘Temel Yeterlilik Testi’’ sınavında ortaöğretimde okutulan ortak derslerin yükseköğretim açısından temel ve belirleyici olanlarından soru sorulur. Bu sınavda Türkçeden 40 soru sorulacaktır. ‘’Alan Yeterlilik Testi’inde  Türk edebiyatı ve dil anlatım derslerinden 24  soru çözeceklerdir. 
 
PAYLAŞ:
X