SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Matematik

MATEMATİK NEDİR?

            Matematik;  akıl yürütme ve problem çözme sanatı olup sayılar ve geometrik şekiller gibi kavramların özelliklerini ve bunların arasındaki  bağıntıları inceleyen bir disiplindir. Bilimsel olan her şey bir matematik formülasyonu gerektirdiğinden matematik, bilim ve teknolojinin vazgeçilmez aracıdır. Matematik, yeni bilgilerin elde edilmesi, elde edilen bilgilerin açıklanması, denetlenmesi ve sonraki kuşaklara aktarılmasında yer ve zamana bağlı olmayan güvenilir bir araçtır. Matematiğin ögeleri ise mantık, sezgi, çözümleme, yapı kurma, genellik, bireysellik ve estetikten oluşur. Ulu Önder Atatürk matematiği dilimizde daha anlaşılır bir biçime getirmiştir. Bizzat kendisi matematikte kullanılan terimlerin adlarını bizim anlayabileceğimiz günlük konuşma dilimize çevrilmesine önderlik etmiştir.Bugün doğru düşünebiliyorsak onun sayesindedir. Unutmamalıyız ki matematik yaşamın kendisidir.

•      Hiçbir araştırma, matematiğin ispatından geçmedikten sonra bilim adını almaya layık olamaz. (Leonardo Da Vinci)

•      Herkes ölümsüz olduğunu hissettiği alanda çalışmak ister. Ben de matematikte kendimi ölümsüz hissettim.(Cahit Arf)

            AMACIMIZ

            Öğrencilerimizin çoğu için matematik korkulan bir ders durumundadır. Daha küçük yaşlarda çevresinden aldığı olumsuz ve anlamsız bazı matematik yorumlarıyla çocuklarımız matematiği tanımadan ondan korkmaktadır. Hâlbuki matematik hayatın bir parçasıdır. Çevremizle olan ilişkilerimizde, geçmişi tanımada, gelecek için projeler üretmede ve günü yaşamada matematik hep yanımızdadır. Bu nedenle matematik eğitiminin amaçları:

•           Gençlerimizi hayatla ve matematikle barışık hale getirmek

•           Öğrencilere matematik sevgisi kazandırmak

•           Matematiğin korkulacak bir ders olmadığı, günlük hayatın bir parçası olduğu, doğal yapıdaki varlıklar arası ilişkilerin      aslında matematiksel düşünme ile çok daha anlaşılabilir olduğu inancını geliştirmek

•           Özel yeteneklerin ortaya çıkmasına yardımcı olmak

•           Problem çözme becerilerini geliştirmek

•           Sorunlar karşısında çözüm üretebilecek bir düşünce sistemini oluşturmak ve geliştirmek

•           Araştırma duygusunu yerleştirmek

•           Varlıklar ve olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini kurabilme gücünü geliştirmek

•           Analitik düşünebilme, yorumlama, analiz, sentez ve muhakeme yeteneklerini geliştirmek

•           Matematiğe olan ilgiyi ve değer yargısını artırmak

•           Matematik, doğa ve sanat ilişkisini kurmak

•           Öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olmak

•           Yetenekli öğrencileri bilimsel çalışmalara yönlendirmek

Bu amaçlar doğrultusunda çalışmalar yaparken öğrencilerimiz girecekleri sınavlara da zorlanmadan, sıkılmadan hazırlanmış olacaklardır.

            Matematik Konu Dağılımı:

            9. Sınıflar: 

•           Mantık

•           Kümeler

•           Denklem ve Eşitsizlikler 

•           Üçgenler

•           Veri

            10. Sınıflar: 

•           Sayma ve Olasılık

•           Fonksiyonlar

•           Polinomlar

•           II. Derece Denklemler

•           Dörtgenler ve Çokgenler

•           Uzay Geometri

            11. Sınıflar:

•           Trigonometri

•           Analitik Geometri

•           Fonksiyonlarda Uygulamalar

•           Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri

•           Çember ve Daire

•           Uzay Geometri

•           Olasılık 

            12. Sınıflar:

•           Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar

•           Diziler 

•           Trigonometri

•           Dönüşümler 

•           Türev 

•           İntegral 

•           Analitik Geometri 

      DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ:

 Yazılı Değerlendirme:

Yönetmelikte belirtildiği üzere öğrencilerimiz matematik ve geometri derslerinden, her dönem en az iki yazılı sınava girmektedir.

 Puanla Değerlendirme:

 Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

            Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir:

Puan                    Derece

85,00-100            Pekiyi

70,00-84,99         İyi 

60,00-69,99         Orta

50,00-59,99         Geçer

0-49,99                Geçmez

            Performans Çalışması Değerlendirme Ölçütleri:

1)         Derse katılım ve ders işleyişine katkı: 50 p.

2)         Ders araç gereçlerini getirme:  20 p.

3)         Ödev yapma: 20 p.

4)         Dersle ilgili ödev dışı ek çalışma:10 p.

Sosyal faaliyetlere katılım, performans değerlendirme notunda etkilidir.

            Proje Ödevlerinin Değerlendirilme Ölçütleri:

            Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir. Proje konuları öğrencilere onların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müfredata uygun, onları düşünmeye ve araştırmaya yöneltecek konulardan verilmektedir.

            PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ:

Başkent Okulları Matematik Bölümü olarak öğrencilere proje ödevi verme amaçlarımız:

·         Plan yapma, bilgi ve becerisini geliştirme

·         Bilgi toplamayı öğretme ve bu bilgileri amacına uygun olarak etkin bir biçimde kullandırma

·         Konulara farklı açılardan bakabilme yeteneği kazandırma

·         Düşünce gücünü etkin bir biçimde kullandırma

·         Kaynaklardan nasıl yararlanacağını öğretme

·        Ödevi yaparken sadece kaynaklarla sınırlı kalmayıp kendinden bir şeyler katma ve bu ödevin kendini geliştirmek için verildiği bilincini oluşturma

Proje konularından örnekler;

Matematikte görülen konuların günlük hayatta kullanım alanlarını araştırma, matematiğin diğer bilim dallarıyla ilişkisi, ünlü matematikçilerin hayatları ve yaptıkları çalışmalar ayrıca karmaşık sayılar, logaritma, seriler, matris, limit, türev, integral gibi konuların çıkış noktası, tarihi gelişim süreçleri ve son yıllardaki uygulama alanları sayılabilir.

Geometri dersinde ise konu başlıklarından örnekler;

 geometrinin günlük hayatta kullanım alanları, Pisagor teoreminin farklı yollardan ispatları, üçgende alan hesaplama yöntemleri, üçgende benzerlik-alan ilişkisi, dörtgenler, çemberde açı ve uzunluk, dairede alan, uzay geometri ve üç boyutlu cisimler, analitik geometri ve uygulama alanları, altın oran ve geometrideki kullanımı, Eski Mısırlılarda geometri ve piramitler sayılabilir.

Proje değerlendirme kriterlerimiz:

1)         Kaynakların araştırılması:  (20 p.)

2)         Konuya uygun plan yapılması: (10 p.)

3)         Kaynaklardan yararlanma durumu: (10 p.)

4)         Bilgilerin yeterlilik derecesi: (20 p.)

5)         Öğrencinin konuya hâkimiyeti: (20 p.)

6)         Düzen ve imla (Türkçenin doğru kullanılması): (10 p.)

7)         Zamanlama: (10 p.)

TOPLAM:  100 puan

            Okul ve TYT-AYT Destek Programı:

            9, 10, 11 ve 12. sınıflara okula destek programı amacı ile hafta içi yapılmaktadır. Bu çalışmaların geriye dönük olabildiği gibi ilerideki konulara göre de yapılması amaçlanmıştır. 11 ve 12. sınıflara ise daha çok yeni sisteme yani TYT-AYT programına yönelik destek sağlanmaktadır. Burada eksik konular genel bir sınavla belirlenir.

Gruplar oluşturulur, konu tekrarları ve testlerle öğrencilerin eksikleri tamamlanır. Bu programlar ders saatleri içinde veya ders bitiminde birer saat (okul çıkışı) olarak tasarlanabilmektedir.

            YKS  ÇALIŞMALARI  ( TYT-AYT )   

            Üniversiteye giriş sistemi bilindiği gibi değişmiş, haziran ayının ikinci yarısında hafta sonu cumartesi TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve pazar günü AYT (Alan Yeterlilik Testi) olmak üzere iki oturum olmak üzere düzenlenmiştir.

Öğrencilerimizi, mevcut sistem içerisinde ezberden uzak öğrenmeye ve öğrendiklerini en yüksek oranda kullanmaya odaklı bir programla geleceğe hazırlamak en önemli hedefimizdir. “Bir soru çözmek, bin mutluluktur.” sloganıyla matematiğin korkulacak değil, sevilecek ve tüm yaşam boyunca kullanılabilecek bir araç olduğunu öğrencilerimizle paylaşmak fikri ise eğitim sistemimizin gereği, sondan bir önceki basamak olan TYT-AYT sınav hazırlığındaki yaklaşımımızdır. Bu paralelde müfredat ve sınavlara yönelik ortaöğretim boyunca çok sayıda anlamlı öğrenme ve uygulamaya yönelik sorular, testler, ödevler ve geri beslemeler bu uzun maratonda öğrencilerimizle yapılan çalışmalardır.

            ÖĞRENCİLERDEN BEKLENTİLER

            Öncelikle öğrencilerimizin derste sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekir. Bunlar:

 • ●Derse zamanında ve okul kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gelinmeli.
 • ●Ders ile ilgili gereçleri (kitap, defter, ders notu, kalem, silgi, uç vb.) önceden hazırlayarak yanında bulundurmalı ve daha önceden verilmiş ödevleri tamamlamış olarak derse katılmalı.
 • ●Ders sırasında anlatılanları dikkatli bir şekilde dinlemeli, anlamadığı konu ya da ayrıntıları öğretmenine anında sormalı.
 • ●Ders sırasında uygulamalara ve çalışmalara katılmalı.
 • ●Herhangi bir nedenle dersi kaçıran öğrenci, o dersle ilgili tüm notları almalı ve verilmiş ödevlerden sorumlu olmalı.
 • ●Ders sırasında başka bir dersle ilgili herhangi bir materyal bulundurmamalı, başka bir dersin ödevi tamamlanmamalı.

            VELİLERDEN BEKLENTİLER

            Velilerimizden, öğrencilere kazandırılması istenen beceriler konusunda model olması, okul ile iş birliği yaparak öğrencinin takibi ve değerlendirilmesinde sınıf ve okul rehber öğretmenine destek sağlaması, okulda düzenlenen velilere yönelik çalışmalara katılması beklenir.

            MATEMATİK NASIL ÇALIŞILIR?

            Sevgili öğrenciler!

            Öncelikle eve gidince günlük tekrarlarınızı mutlaka yapınız.Okulda çözülmüş örnekleri mutlaka yalnız başınıza bir kez daha çözmenizde fayda var. Yapamadığınız soruların yanına bir işaret koyarak ertesi gün hiç vakit kaybetmeden hemen öğretmeninize sorun. Sadece öğretmeni izleyerek konuyu anlayamayacağınızı unutmayın.

  Mümkün olduğunca çok örnek çözün. Önce size verilmiş ödevleri yapmalı, sonrasında yardımcı kitaptan çözmelisiniz. İşlem hatalarınızı önlemek için bol bol soru çözmelisiniz. İşte tüm bunları başarabilirseniz matematik dersinde elde edeceğiniz başarılar, geçmiş olumsuz deneyimlerinizin izini silecek, gelecek öğrenmeleriniz için yol açacaktır. Unutmayın her şeyden önce bunu başarabileceğinize kendinizi inandırın.

 

       GEOMETRİ NASIL ÇALIŞILIR?

             Sevgili öğrenciler,

            Geometri öğrenmenin yolu düzenli ve sistemli olarak çalışmaktır. Geometride soruların çözümüne uygulanabilecek tek bir çözüm yöntemi yoktur. Çözüm, çözenin görme ve sezme yeteneği ile ilgilidir. En önemli nokta soruda istenileni görmek ve verilenlerle istenilene ulaşmaktır.

            Soruda verilen tüm bilgiler sorunun çözümü için kullanılacağından bu bilgilerin size yol göstermesi için hangi bilginin ne amaca yönelik kullanılacağını bilmeniz gerekir.

            Bellemekle öğrenmeyi karıştırmayınız. Kısacası sorudan soruya değil, konudan soruya köprü kurmalısınız. Çok soru tanımak ve çözmek ancak edinilen bilgileri yaşatmak ve diğerleri ile ilişkilendirmek açısından önemlidir.

            Her gün az da olsa geometri sorusu çözmek uzun aralıklarla çok fazla soru çözmekten daha faydalı olacaktır. Yanlış yapmadan doğruyu öğrenmek olmaz. Sakın “Yapamam, yapamıyorum vs.” demeyin. Soruları değil, bilgileri sorgulayın.

             Kısacası baktığını görmek, gördüğünü tanımak, verilenler arasında ilişki kurmak ve bu ilişkiyi kullanmak başarılı olmanız için yeterli olacaktır.

       UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ

       Uzaktan eğitim sürecinde ilk düşüncemiz öğrencilerimizin öğrenmekten ve okul yaşamlarından kopmamasını sağlamaktı. Tüm sınıf seviyelerinde tüm konuların ders anlatım videoları Akademik Eğitim Kanalı’mıza yüklenerek sadece kendi öğrencilerimizin kullanımına değil tüm öğrencilerin kullanımına açıldı. Bu çalışma kendine güvenen ve öğretmeyi ilke edinmiş biz öğretmenlerin ilk sorumluluğuydu.

       Salgınla beraber değişen eğitim sürecine hazır olan bizler, öğrencilerimizin tüm gereksinimlerini canlı dersler, videolar, canlı etütler, günlük ve haftalık ödevlendirmeler, sınıf toplantıları ve sınıflara özel telefon grupları ile karşılamaya başladık.

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerden ve velilerimizden beklentilerimiz:

 • Öğrencilerimizin ders öncesi tüm hazırlıklarını sanki okulda kendi sınıf sırasındaymış gibi yapmaları
 • Evdeki günlük seslerin mümkün seviyede azaltılması
 • Öğrencinin çalışma ortamında kendi dikkatini dağıtacak eşyaların bulunmamasına özen gösterilmesi
 • Öğrencinin okuldaymış gibi derse teşvik edilip düzenin evde sağlanması
 • Öğrencilerimizin anlamadıkları kısımları anında sorması
 • Gerekirse ders anlatım videolarının tekrar izlenmesi şeklindedir.

  

            BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

            Gölgenin Adamı Thales

            Antik tarih, Thales' in Mısır'daki Piramitler’in yüksekliğini Piramitler’in gölgelerinin uzunluğunu ölçerek nasıl hesapladığını anlatır. Thales güneşin konumuna göre bir insanın boyunun kendi gölgesinin uzunluğuna eşit olduğu anda, Piramitler’in gölgelerinin uzunluğu ölçülerek Piramitler’in yüksekliklerini hesaplamıştır.  Bunun için kendisine yardımcı olacak birini Piramit’ in gölgesine oturtur. Thales kuma, yarıçapı kendi boyuna eşit bir çember çizer ve ortasında dimdik durur. Daha sonra gözlerini gölgesinin ucuna diker. Gölge çembere dokununca, yani gölgenin uzunluğu, boyuna eşit olunca yardımcısına işaret verir.   Aynı anda yardımcısı Piramit’ in gölgesinin ucunun dokunduğu yere bir kazık diker. Thales iyice gerilmiş bir ip yardımıyla kazığı Piramit’in tabanından ayıran mesafeyi ölçer. Gölgenin uzunluğunu hesapladığında Piramit’in boyunu bulmuş olur.

 

PAYLAŞ:
X