SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Türk Dili ve Edebiyatı


          BÖLÜME DAİR: 

           Farklı yaşamlara şahit olmak dünyadaki en güzel ayrıcalıktır.

Okumayan insan tek bir yaşam sürmüştür. Oysa ben Napolyon’un, Sezar’ın, Dartanya’nın yaşamlarıyla kendi yaşamımı zenginleştirdim. Bu nedenle gençleri kitap okumaları konusunda her zaman yüreklendiriyor, yönlendiriyorum çünkü bu, tek boyutlu kişilikten kurtulmanın en etkili yoludur. 

            …

          Türk dili ve edebiyatı dersinin içeriği ve amaçları şöyledir:

Dili kullanma becerisinin insanın her türlü etkinliğinde önemli rolü olduğu bilinmektedir çünkü insan, kültür alanını ana diline göre ve ana dilinin imkânlarıyla şekillendirir; kendini ve dünyayı dil aracılığıyla anlamlandırır.

Bu derste öğrencilerin kazanacakları dil becerileri ile kendilerini her düzeyde sözlü ve yazılı olarak etkili, doğru ve güzel ifade etmeleri; her türlü Türkçe metni doğru anlayıp yorumlayabilme alışkanlığı kazanmaları hedeflenmiştir. Sözü edilen beceriler, öğrencilerin kültür alanı ile ilişkilerini düzenlemelerini ve geliştirmelerini de sağlayacaktır.

Ayrıca kazandırılması hedeflenen dil becerilerinin kültür birikimiyle ilişkileri de sezdirilmeye çalışılır. Bu becerilerle öğrencilerin kendi kimliklerinin bilincinde olan, evrensel değerlere ve gelişmelere açık; düşünen, hisseden ve bunları Türkçe ile ifade edebilen bireyler hâline gelmeleri sağlanır.

Edebiyat; duygu, düşünce ve hayallerin karşımızdakilerde hayranlık uyandıracak şekilde yani güzel ve etkili olarak yazı ya da söz ile ifade edilmesi sanatıdır; sözde, yazıda, düşüncede, hayalde güzellik demektir. Edebiyat dersiyle öğrencilerimiz öncelikle estetik duygular kazanarak,  Türk edebiyatının değişim ve gelişim aşamalarını kavrayarak edebiyatımızın seçkin yazar, şair ve eserleriyle buluşarak entelektüel  bir kimlik kazanırlar.

            Özel Başkent Ortaöğretim Okullarında Türk Dili Ve Edebiyatı Etkinlikleri

          Okuma Etkinlikleri:

Ders saatlerimizin en az bir saatinde Türk ve dünya edebiyatlarının seçkin eserleri okutulur. Okuma saatlerimizde güzel sanatların fonetik grubunda yer alan müzik ve edebiyat birleştirilir ve okumalarımız klasik müzik eşliğinde gerçekleşir. Okuma Etkinlikleri’nde öğrenciler mutlaka sözlük kullanmaları yönünde özendirilir. Sözlük kullanımı, öğrencilerin kelime hazinelerinin zenginleşmesinin yanı sıra kelimelerin anlam olarak doğru kullanılması ve doğru yazılması alışkanlığını kazanmaları bakımından da önemlidir. Okuma Etkinlikleri’nin sonunda gençlere okudukları yapıt üzerine tartışma ortamı yaratılır, böylelikle eleştirel okuma becerilerinin gelişimini takip etme fırsatı doğar. 

Yazma Etkinlikleri: 

Okuttuğumuz müfredat programı,  gençlerin yazın türlerini tanımasına fırsat verir. Bizler de bu doğrultuda kısa hikâye, deneme, gezi yazısı, hatıra, senaryo ve kısa oyun yazma çalışmaları gerçekleştiririz. Grup çalışmasına elverişli olan senaryo, kısa oyun gibi türlerde oluşturulan gruplardan ortak bir çalışma yapmalarını isteriz. Kişisel hayatı konu alan türlerde bireysel çalışmalarına fırsat veririz.

 

Ayın Şairi Etkinliği:
Ayın Şairi Etkinliği ile köklü bir şiir geleneği olan edebiyatımızın geçmişten günümüze yetiştirdiği usta şairleri tanıtmak,  şiirlerini okutmak, şiirlerindeki anlam inceliklerini keşfettirmek için gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizdir. Bu etkinliğimizi gençlerin olumlu dönütlerinden aldığımız  cesaretle tüm okula yaymayı planlıyoruz. Bu nedenle yolunuz okulumuza düştüğünde elinize birileri: Lütfen okuyun!” diye bir şiir tutuşturursa hiç şaşırmayın. Edebiyatımızın yaşayan en büyük şairlerinden Ataol Behramoğlu da cesaretimizi pekiştiren isimlerden biri oldu. Okulumuzda gerçekleştirdiği söyleşisinde şiirin  insanî duyguları pekiştirmek, insanları birbirine yakınlaştırmak, sevmeyi yüceltmek gibi işlevleri olduğunu hatırlattığında bir kez daha ne kadar doğru bir iş yaptığımızı düşünerek mutlu olduk. 

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİNİN KAZANIMLARI

 • Edebiyatımızın seçkin eserlerinden okutarak diğerlerini de okumaya teşvik etmek,
 • Okumanın vazgeçilmez bir ihtiyaç ve zevk olduğunu benimsetmek ve öğrencilerimize okuma alışkanlığını kazandırmak,
 • Öğrencilerimize; dinlediklerini, okuduklarını, incelik ve derinlikleriyle kavratmak; onların bildiklerini planlı, etkili ve akılcı bir şekilde ifade etme yeteneklerini geliştirmek,
 • Eleştirel okuma becerisi kazandırmak,
 • Türk edebiyatının dünü ve bugünü ile dünya edebiyatı içerisindeki yerinin ve öneminin kavranmasına imkân ve zemin hazırlamak,
 • Ortak milli kültür değerleri taşıyan eserlerden faydalanmak suretiyle Türk toplumunun değer ve hükümlerini benimsetmek,
 • Sözlü ve yazılı olarak metin tahlili ve yeni metinler meydana getirme faaliyetleri sırasında kültürümüzün inanç, bilgi ve zevk inceliklerine ait birikimi tanıtarak benimsetmek
 • Milli ve manevi değerlerine sahip hoşgörülü, yurt ve dünya meseleleri karşısında düşünce üretebilen,  eleştiren  bireyler yetiştirmek
 • Dil-kültür ilişkisini kavratmak
 • İletişim aracı olarak dilin işlevlerini kavratmak
 • Türkçeyi doğru ve güzel kullanma yeteneği kazandırmak
 • Dinlediklerini ve okuduklarını doğru inceleme ve anlama becerisi kazandırmak
 • Dil bilgisi kurallarını; ses, kelime, kelime grubu, cümle ve metin düzeylerinde doğru uygulama becerisi kazandırmak
 • Türk diliyle edebî zevk ve estetik değerler taşıyan eserler verildiğini kavratmak
 • Türkçenin millî birlik ve bütünlüğümüzün vazgeçilmez unsurlarının başında geldiğini benimsetmek
 • Dinleme, konuşma, okuma ve yazma faaliyetlerinde Türkçenin yazım kurallarına, söyleyiş özelliklerine ve inceliklerine özen göstermelerini sağlamak
 • Dinlediklerini, okuduklarını, anladıklarını, düşündüklerini söz ve yazıyla planlı, etkili, akıcı, anlaşılır biçimde ifade edebilmelerini sağlamak
 • Konuşurken ve yazarken anlatım kurallarına uymalarını sağlamak

   

  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİNE NASIL ÇALIŞMALIYIM? 

  Türk dili ve edebiyatı dersinin Türk edebiyatı alanı, Türk tarihi içerisinde edebiyatımızın değişim ve gelişim aşamalarını ve bu süreçte verilen edebi ürünleri kapsayan bir derstir. 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda anlatılan konular birbirinin devamı niteliğini taşır. Dolayısıyla öğrenciler bir üst sınıfa geçtiklerinde geçmişte öğrendikleri bilgiler yeni öğrendiklerine temel oluşturur. Bu nedenle edebiyat dersini öğrenci, bir bütün olarak görmeli ve derse ona göre çalışmalıdır.

  Türk Edebiyatı Çalışma Önerileri:

 • Türk edebiyatını, bir ders olmasının dışında genel kültürünüzü artıracak bir etkinlik olarak düşününüz.
 • Yazarlarımızın ve şairlerimizin hayatlarını, vermiş oldukları eserlerin içeriklerini merak ediniz.
 • Türk tarihi içerisinde sosyal ve siyasi değişim ve gelişimi verilen eserlerden takip ediniz.
 • Öğretmenlerinizi derste dikkatle dinleyerek uyarılarına kulak veriniz.
 • Bu tavsiyelere uyulduğunda başarılı olmamanız için hiçbir neden yoktur.

  Türk dili ve edebiyatı dersinin Türk dili alanı ise öğrencinin dinleme, okuma ve yazma faaliyetleri ile Türk dilinin bütün özelliklerini öğrenme, kullanma ve bu yolla bilgi edinme, kavrama, analiz ve sentez yapabilme alışkanlığı kazanmasını sağlar.

   

  Dil Bilgisi Çalışma Önerileri:

 • Dil bilgisiyle ilgili - varsa- ön yargılarınızdan kurtulmaya çalışınız.
 • Dil bilgisi adından da anlaşılacağı gibi bilgiye dayalı bir derstir, bu nedenle ezberden kaçınıp öğrenmeye çalışınız.
 • Dil bilgisinde eksiğiniz varsa önce konu eksiklerinizi tamamlayıp ardından öğrendiklerinizle ilgili test çözünüz çünkü her konunun ardından çözülen testler bilgilerin somutlaşmasını sağlar.
 • Dil bilgisinde öğrendiğiniz birtakım kuralları günlük yaşamınızda uygulayınız.
 • Günlük programınız içerisine mutlaka bugün hedefim şu kadar sayfa okumak şeklinde bir ekleme yapıp hedeflediğiniz sayfa kadarını okumaya çalışın.

   

  ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ:

  Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

  Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir:

   Puan                    Derece

  85,00-100             Pekiyi

  70,00-84,              Orta

  50,00-59,99          Geçer

  0-49,99                 Geçmez

  Yazılı Değerlendirme:

  Yönetmelikte belirtildiği üzere öğrencilerimiz Türk dili ve  edebiyatı dersinden  iki yazılı sınav olacaklardır.

  Performans Çalışması Değerlendirme Ölçütleri

 • Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar.
 • Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.
 • Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.
 • Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları da performans çalışması kapsamında ayrıca notla değerlendirilir.

   

   

  Proje Değerlendirme Ölçeği Aşağıda Gösterilmiştir:

  GÖZLENECEK

  ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

  DERECELER

  Zayıf

  Kabul Edilebilir

  Orta

  İyi

  Çok İyi

  1

  2

  3

  4

  5

  I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ

  Projenin amacını belirleme

  Projeye uygun çalışma planı yapma

  İhtiyaçları belirleme

  Farklı kaynaklardan bilgi toplama

  Projeyi plana göre gerçekleştirme

  TOPLAM

  II. PROJENİN İÇERİĞİ

  Türkçeyi doğru ve düzgün yazma

  Bilgilerin doğruluğu

  Toplanan bilgilerin analiz edilmesi

  Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma

  Toplanan bilgileri düzenlenme

  Kritik düşünme becerisini gösterme

  Yaratıcılık yeteneğini kullanma

  TOPLAM

  III. SUNU YAPMA

  Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma

  Sorulara cevap verebilme

  Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma

  Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme

  Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma

  Verilen sürede sunuyu yapma

  Sunum sırasındaki öz güvene sahip olma

  Severek sunu yapma

  TOPLAM

  GENEL TOPLAM

   Performans Ölçütleri:
 • Derse aktif katılma ve sınıf içerisindeki genel davranışlar(10p.)
 • Ödevlerin zamanında yapılması (20)
 • Konu testlerindeki sonuçlar (20p.)
 • Tarama sınavları sonuçları (20p.)
 • Deneme sınavları sonuçları (20p.)
 • Sosyal faaliyetlere katılım, performans değerlendirme notunda etkilidir. (10p.)

 

ÖĞRETİM PROGRAMLARI

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ÜNİTELERİ

1. Ünite:  EDEBİYAT NEDİR? 

2. Ünite:  HİKÂYE ( ÖYKÜ ) 

3. Ünite: ŞİİR

4. Ünite: MASA- FABL

5. Ünite: ROMAN

6. Ünite: TİYATRO

7. Ünite: BİYOGRAFİ-OTOBİYOGRAFİ

8. Ünite: MEKTUP / E-POSTA

9. Ünite: GÜNLÜK- BLOG


10. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ÜNİTELERİ

1. Ünite: EDEBİYATA GİRİŞ

2. Ünite: HİKÂYE ( ÖYKÜ )

3. Ünite: ŞİİR

4. Ünite: DESTAN - EFSANE

5. Ünite: ROMAN

6. Ünite: TİYATRO

7. Ünite: ANI (HATIRA)

8. Ünite: HABER METNİ

9. Ünite: GEZİ YAZISI

11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ÜNİTELERİ

1.Ünite:  EDEBİYATA GİRİŞ

2.Ünite:  HİKÂYE

3.Ünite:  ŞİİR

4.Ünite:  MAKALE

5.Ünite:  SOHBET/ FIKRA

6.Ünite:  ROMAN

7.Ünite:  TİYATRO

8.Ünite:  ELEŞTİRİ

9.Ünite:  MÜLAKAT/RÖPORTAJ

TYT TÜRKÇE SINAVI:                                                                              

1.Ünite: Anlam Bilgisi (Paragraf, Cümle, Sözcük Yorumu)

2.Ünite: Anlatım Biçimleri

3.Ünite: Ses Bilgisi, Yazım, Noktalama

4.Ünite: Yapı Bilgisi

5.Ünite: Sözcük Türleri

6.Ünite: Cümle Ögeleri ve Türleri

7.Ünite: Anlatım Bozukluğu

 AYT TÜRK EDEBİYATI SINAVI

1.  Ünite: Söz Sanatları

2.  Ünite: Şiir Bilgisi

3.  Ünite: Yazınsal Türler

4.  Ünite: Türk Edebiyatının Dönemleri

a.  İslâmiyet Öncesi Türk Edebiyatı

b.  İslâmiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı

c.  Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı

d.  Milli Edebiyat

e.  Cumhuriyet Sonrası Türk Edebiyatı

  

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SİSTEMİ VE SORU DAĞILIMI

İki aşamalı sistemde adaylar istedikleri yükseköğretim programına göre sınavlara katılabilecekler ve yeni sistemde adayların testlerde gösterdikleri başarı önemli hale gelecek. Sınavın birinci aşaması “Temel Yeterlilik Testi” ortak ve tek bir sınavdır. İkinci aşaması ise “Alan Yerleştirme Sınavı” olarak adlandırılan sınavdır. 

“Temel Yeterlilik Testi” sınavında ortaöğretimde okutulan ortak derslerin yükseköğretim açısından temel ve belirleyici olanlarından soru sorulur. Bu sınavda Türkçeden ‘40’ soru sorulacaktır. “Alan Yeterlilik Testi”nde de Türk edebiyatı derslerinden ‘24’  soru çözeceklerdir. 

 

PAYLAŞ:
X