SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Sosyal Bilimler


SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ

Sosyal Bilimler Bölümü olarak amacımız öğrencilerimizin;

        Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı

        Çağa ayak uydurabilen ve çağdaş düşünceye hâkim

        Sosyal bilimlerin temel ilke ve kavramlarına karşı bilinçli

        Soran, sorgulayan, araştıran, inceleyen

        Olaylara karşı eleştirel ve analitik bakış açısına sahip

        Araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilen, sunum yapma becerisine sahip

        Üst programlara girişte(TYT ve AYT vs.) gerekli yeterliliği gösterebilen

        Toplumsal olaylara tarihsel bir perspektifle bakabilen

        Bulunduğu çevreye uyum sağlayabilen

        Ahlâkî değerlere sahip

        Kendine güvenen ve kendini ifade edebilen 

        Ekonomik ve toplumsal kalkınmada sorumluluk alabilen

        Yaşadığı çevreye karşı duyarlı

        Günümüz ve gelecekteki toplumsal olay ve sorunlara akılcı, gerçekçi ve yaratıcı çözümler getirebilen

        Doğayı ve yaşamı seven, koruyan tutum, alışkanlık ve becerilere sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ DERSLERİ

        Tarih

        T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük

        Coğrafya

        Seçmeli Coğrafya

        Felsefe

        Felsefe Tarihi

        Mantık

        Psikoloji

        Sosyoloji

        Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

        Seçmeli Tarih

        Uluslararası İlişkiler

BAŞKENT OKULLARINDA SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ:

Sosyal Bilimler Bölümü, öğrencilere sosyal yaşama uyum sağlamada ve sosyal sorunlara çözüm üretmede ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve değerleri kazandırmayı amaç edinen bir bölümdür.

Ayrıca bölümümüz; öğretimi desteklemek, zenginleştirmek, yönlendirmek, uyarmak, pekiştirmek, kaynağı ve olayları sunabilmek için bilgisayar destekli eğitim yaparak çağın özelliklerine uygun, bilgi okur-yazarı öğrenciler yetiştirme çabasındadır. Derslerin işlenişi sırasında, öğrenci merkezli eğitim anlayışı çerçevesinde öğrencilerin bu materyaller üzerinde tartışmaları; tartışma, soru-yanıt, gösteri, beyin fırtınası, grup çalışmaları ve drama yöntemlerini kullanarak analitik düşünme yeteneklerini geliştirmeleri, öğrencilerin kendi doğrularını ve dünya görüşlerini özgür bir ortamda oluşturmaları sağlanmaktadır.

Bölümde yer alan tarih, coğrafya, felsefe grubu ile din kültürü ve ahlâk bilgisi derslerinde temel yaklaşım, öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geliştirmeye yöneliktir. Öğrencilerimizin çevreyi, dünyayı tanımalarına; tarih, çevre, doğa, kültür bilinçlerini geliştirmelerine yardımcı olmak temel amaçlarımızdır. Bu bağlamda, toplumsal değerlerimizi görerek ve yaşayarak tanımalarını sağlayıcı bilim şenliği ve bilim fuarı etkinlikleri, yakın çevre gezileri, törenler,  panolar, film gösterimleri düzenliyoruz. Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmalarını sağlıyoruz.

Uzaktan Eğitim Süreci:

Eğitimin öneminin daha iyi anlaşıldığı bu son dönemde uzaktan eğitime oldukça önem vermekteyiz. Öğrencilerimize oluşturduğumuz dijital alt yapı sayesinde onların sınıfta ortamına en yakın şekilde eğitim almasını sağlamaktayız. Bu bağlamda akademik kanalımızda tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlâk bilgisi derslerinde 9. – 10. – 11. ve 12.sınıf düzeylerinde müfredat kapsamında bulunan tüm konular ile ilgili ders anlatım videoları ve konulara ait soru çözüm videoları yer almaktadır. Bu şekilde öğrencilerimizin akademik anlamda hiçbir eksiklerinin kalmamasını hedeflemekteyiz.

Ayrıca yaptığımız çevrim içi derslerde; ders anlatım föylerimiz, konu anlatımlarımız, soru çözümlerimiz, ödev takibimiz ile sınıf ortamı içinde derslerimizi sürdürmekteyiz. Yaptığımız tüm bu çalışmalar ile öğrencilerimizin akademik anlamda hiçbir eksiklerinin kalmamasını hedeflemekteyiz.

 Öğrencilerimizin,

        Sosyal bilimlerin kişilik oluşturmadaki önemini kavrayan ve bu bilinçle geleceğine yön verebilmeyi düşünen,

        Bireysel ve toplumsal farklılıkların bilincinde ve bu farklılıklara saygılı olan, 

        Tarihsel ve kültürel açıdan donanımlı, 

        Dünya meselelerine kafa yoran,

        Bilgi ve deneyimlere açık,

        Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak bilimsel veriler oluşturabilen ve bilgiye ulaşabilen,

        İnsan haklarına bağlı, okuyan, sorgulayan, araştıran, analitik düşünen,

        Çevresine ve toplumuna duyarlı,

        Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine inanan,

        İçinde yaşadığı toplumu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmayı ve hatta onun da üzerine çıkarmayı hedef edinmiş,

        Laik, demokrat ve Atatürkçü gençler olarak yetişmeleri öncelikli hedeflerimizdir.

Bu hedefler doğrultusunda:

Coğrafya derslerinde; 
         Çevre kalitesine önem veren ve bu doğrultuda Küresel Isınma gibi çevre sorunları ile ilgili çalışmalar yaparak geleceği düşünen, 

        Dünyanın ve tüm canlıların korunmasına yönelik sorumluluk duygusuna sahip ve bu amaçla ülkemiz ve dünyada nesli tükenmiş ve tükenmekte olan hayvan ve bitki türlerini araştırarak sunum yapan, 

        Eğitim bilimlerinde de önemli bir yeri olan yakından uzağa ilkesi çerçevesinde öğrenciye, yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerlere sahip çıkmak amacıyla coğrafi ve kültürel geziler düzenlenmesi,

        Coğrafya dersini sadece ders olarak nitelendirmek yerine yaşamını kolaylaştıracak “Hava Durumu, Yön Kavramı, Ölçek Bilgisi, Bakı Faktörü ve Yer Şekilleri” gibi terimleri günlük hayatına aktarabilen ve gelecekteki yaşantısında bunu etkin bir şekilde kullanabilen,

        Öğrencilerin ders içindeki kazanımlarını değerlendirme ve yaşamlarında farkındalık oluşturabilme amacıyla ulusal düzeyde TÜBİTAK projeleri hazırlanması ve COĞRAFYA OLİMPİYATLARI gibi uluslararası yarışmalara katılım sağlanması hedeflenmektedir.

Tarih derslerinde;

        Öğrencilerimizde, tarih okuma ve araştırma merakı oluşturarak insanlığın geçirdiği aşamaların sürekliliğini zaman, mekân bütünlüğü içinde algılamalarına, 

        Yeni edindiği güncel ve tarihsel bilgilere eleştirel bakış açısıyla ve ön yargısız yaklaşabilmelerine, 

        Tarihsel gözlem becerisiyle geçmişteki deneylerden yararlanarak ulusal değerlerini evrensel değerlerle kaynaştırıp bugüne ve geleceğe en doğru biçimde yön verebilmelerine, rehberlik etmeyi amaçlamaktayız. 

        Tarihi uzayıp giden bir şerit olarak görmek yerine sıçramaları, geri gidişleri ve rastlantıları içeren bir şeklin içinde değerlendirmesini,

        Öğrencinin tarihi kişilerden ibaret bir anlatı olmaktan çıkarıp toplumun bütün bileşenlerine mâl ederek olgu ve olayları ekonomik, kültürel ve sosyolojik olarak tahlil etmesini,

        Öğrencilerin kendi ülke tarihlerine ait süreç ve olguları analiz etmelerinin yanında bu analizlerin dünya tarihi içine yerleştirmesi, ülke tarihiyle eş zamanlı olarak dünya tarihini de değerlendirmesi önemsemesini hedeflemekteyiz.

Öğrencilerin ders içindeki kazanımlarını değerlendirme ve yaşamlarında farkındalık oluşturabilme amacıyla ulusal düzeyde TÜBİTAK projeleri hazırlanması ve çeşitli makale yarışmalarına katılım sağlamaktayız.

Felsefe dersinde;

        Öğrencilerimizin hayata çok boyutlu bakmalarını sağlamaya çalışırken kültürel değerlerimizi evrensel etik değerlerle bütünleştirebilmelerini,

        Kendilerini ve farklı görüşleri sorgulayabilerek yeni fikirler geliştirebilen bireyler olarak yetişmelerini,

        Öğrencilerin dünyayı, toplumu, insanı; dogmalarla, hurafelerle değil aklın kılavuzluğunda açıklayabilen bireyler olmalarını,

        Derste düşünmenin yanı sıra, değer alanıyla ilgili olması nedeniyle, özenli, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştiren öğrencilerin bu kazanımları gündelik yaşama transfer etmeleri; farklı fikirlere saygı duyan, açık görüşlü, soru sormaktan çekinmeyen, toplumsal duyarlılığı yüksek bireyler olarak yetişmelerini,

        Ayrıca ulusal ölçekte tüm lise öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen “Düşün –Yaz” adlı felsefe yarışmasına katılarak öğrencilerimizin eleştirel bakış açısı sağlamalarını, fikirlerini temellendirme ve ifade edebilme yeteneğini geliştirerek yaşamlarında farkındalık yaratabilmelerini hedeflemekteyiz.

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinde ise;

        Öğrencilerimizin dinî bilgileri aklın ışığında öğrenmesi amaçlanarak onları kültürünü, ahlâkını bilen, yaşantısıyla örnek olan, inandığı değerleri savunabilen, iyilik yapan, gördüğü yanlışları düzeltmek için fikir üreten ve çaba sarf eden, doğru bilgi ve doğru davranış sahibi bireyler olarak yetiştirmektir.

Ders Öncesi Hazırlık

Öğrenci dersle ilgili gereçleri önceden hazırlayarak yanında bulundurmalı, kendisine verilen ödevleri zamanında ve eksiksiz yapmış olmalıdır. İşlenecek konuyu en az bir kez okuyarak sınıfa gelmelidir.


Öğrencinin Yanında Bulunduracağı Materyaller

  • Ders kitapları
  • Ders defterleri
  • Ders araç ve gereçleri
  • Ders öğretmeni tarafından verilmiş olan ders notları

Ders İçi Uygulamalar ve Beklentiler

Öğrencilerin, ders sırasında dersi yeterince iyi takip etmesi, öğretmeninin kendisinden istediği ödev ve sorumlulukları yerine getirmesi beklenir.

Sosyal Bilimler Bölümü Ev Ödevi Türleri

Sınıf Ödevi: Önceki dersten öğretmenin belirlediği konuya bütün sınıf hazırlanıp gelmelidir. Öğrenciler hazırlık derecesine göre takip edilerek bir ödev notu verilir.

Grup Ödevi: Önceden öğretmen tarafından verilmiş olan konunun belirlenmiş olan tarihte farklı kaynaklardan incelenerek sunumuna dayanır. Öğrenciler yaptıkları bu sunumdan bir ödev notu alırlar.

Bireysel Ödev: Öğrencinin ilgi, yetenek ve motivasyonu doğrultusunda verilen ödevdir. Öğrenci bu hazırlığının karşılığında bir ödev notu alır.

SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ DERSLERİ ÖĞRETİM STRATEJİLERİ

            Sosyal Bilimler Bölümü olarak derslerimizde aşağıda belirttiğimiz öğretim stratejilerini uygulamaktayız.

        Derslerimizde bir konuya giriş yapılırken gruba bir bilgi aktarılırken, konu özetlenirken “anlatım yöntemi” kullanılmaktadır. 

        Bir konuyu pekiştirirken bir probleme çözüm yolu aranırken ya da bir problemi değerlendirirken  “tartışma yöntemi” kullanılmaktadır. Ayrıca konunun kavranma aşamasında da bu yöntem kullanılır. Bu yöntem içerisinde; brifing, münazara, panel, forum teknikleri kullanılarak derslerin daha iyi bir şekilde kavranması sağlanmaktadır.

        Derslerimizde kullandığımız “örnek olay” yöntemiyle; hayatta karşılaşma ihtimali olan bir örnek olay sınıfta anlatılır ya da sunulur. Daha sonra öğrencinin olayı farklı bakış açılarından yorumlamaları istenir.

        Uyguladığımız “problem çözme” yöntemiyle öğrenciye, çözülmesi istenen problem verilir, gerekli danışmanlıklar yapılır, bilimsel yöntem kullanılarak araştırmaya yönlendirilir, sonunda öğrencinin araştırmayı bir rapor halinde sunması istenir. 

        Bölümümüz kapsamındaki derslerde öğrenciler; ev ödevlerini, dönem ödevlerini ve projelerini “bireysel çalışma” yöntemi ile hazırlamaktadırlar. 

        Bölümümüzce hazırlanan Sosyal Bilimler Fuarı, grup proje çalışmaları “proje tabanlı öğrenme” yöntemi kapsamındadır.

        Bahsettiğimiz bu öğrenme yöntemleri dışında sosyal bilimler derslerinde kullandığımız bazı öğretim tekniklerimiz de bulunmaktadır.

        Sosyal bilimler derslerinde kullanılan “beyin fırtınası” tekniğinde, bir problem doğrultusunda küçük bir grubun belirlenmiş bir sürede çok sayıda fikir üretmesi istenir. Yaratıcı düşünmeyi destekleyen bir aktivitedir, problemlere özgün çözümler bulmayı sağlar. 

        “Drama” tekniği ile öğrencilerin hangi durumda nasıl davranmaları gerektiğini, günlük hayatta karşılaştıkları bir olayı sınıf içinde kendiliğinden yaparak yaşayarak öğrenmeleri sağlanmaya çalışılır. Bu teknik, insan ilişkileri konusunda da farkındalık yaratır.

        Kullandığımız “rol yapma” tekniğinde öğrencinin duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliği canlandırarak ifade etmesi amaçlanmaktadır. Bu uygulamada bir metin, sahne ve dekor vardır.

        “Soru-cevap” tekniği; motivasyon, dönüt düzeltme, dikkat çekme amacıyla kullanılır.

        Ayrıca bilgisayar destekli öğretim modeliyle öğrenilmiş olan bilgilerin transferi sağlanmaktadır.

SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ DEĞERLENDİRME POLİTİKASI

Sosyal Bilimler Bölümünde öğrencileri değerlendirmek için yazılı yoklamalar, proje ve performans ödevleri kullanılmaktadır. Öğrencilerin dönem notları hesaplanırken bütün bu çalışmalarının aritmetik ortalaması alınır.

Yazılı yoklamalarda cevap anahtarları kullanılıp soruların puanları ayrıntılı olarak belirlenir. Dönemde her dersten iki defa yazılı yoklama uygulanır.

Performans çalışmaları aşağıda belirtilen şekilde değerlendirilir: 

Sınıf içi:                                               %35

Ödev kontrolü:                                     %35

Ders materyallerinin sınıfa getirilmesi:   %20

Tarama ve deneme sınavı sonuçları:     %10

Projelerin değerlendirme puanları aşağıda belirtilmiştir:

  • Konuya uygun kapak tasarımı tertip ve düzen: (10 p.)
  • İçerikte görsel ögeler kullanımı: (20 p.)
  • İçerik: (40 p.)
  • Ödevin her aşamasında öğretmenle iş birliği yapma: (10 p.)
  • Kaynaklara ulaşım ve onlardan yararlanma becerisi: (10 p.)
  • Zamanında teslim: (10 p.)

PROJE HAZIRLAMA KURALLARI:

        En az 10, en çok 20 sayfalık yazı (Fotoğraflar ve belgeler hariç)

        Projeyi yansıtan bir pano (4 karton olabilir, isteğe bağlı olarak biraz daha büyük ya da küçük olabilir, pano öğrenciler tarafından hazır getirilmelidir.)

        Proje ve panoları en çok iki kişi hazırlamalıdır. (Bu kişilerin isimleri, okulları ve numaraları hem panoda hem de proje dosyasında yer alacaktır.)

        Projeler el yazısı ya da bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır.

        İsteğe bağlı olarak bilgisayar programları ile sunulabilir. Ancak mutlaka bir küçük kitapçık olmalıdır.
          

Projede Bulunması Gerekli Bölümler:

a) Kapak: Konunun adı, hazırlayanların isimleri, numaraları, okulları olmalıdır.

b) İçindekiler: Konu adı ve sayfa numarası belirtilmelidir.

c) Ön Söz: Niçin bu konunun seçildiği ile ilgili giriş kısmı olmalıdır.

d) Konunun içeriği: Araştırmanın asıl kısmını oluşturan bu bölüm, araştırılan konuya bir yenilik getirmeli, bilinenleri geliştirici olmalı, onları bire bir tekrarlamamalıdır.

e) Son Söz: Projeye nasıl hazırlanıldığı, projeden nasıl etkilenildiği yazılmalıdır.

f) Kaynakça: Yararlanılan kaynaklar mutlaka ayrı bir bölümde bildirilmelidir.

Panoda Bulunması Gerekli Bölümler:

a) Yaratıcılık ön plandadır. Öğrenciler istedikleri malzemeleri kullanabilirler. 

b) Öğrenciler, projede yer alan çarpıcı bölümleri, belgeleri, resimleri panoya koyabilirler ancak her yazının ya da resmin altına kaynak yazmış olmalıdırlar.

c) Konu başlığı ve hazırlayanların isimleri görünür bir yerde olmalıdır.

 


PAYLAŞ:
X