SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
1. Sınıf
HAYAT BİLGİSİ
1.sınıf Hayat Bilgisi dersi ile öğrencilerimizin çok boyutlu ilişkiler kurduğu, çağın gereklerine uygun temel bilgilerin, becerilerin ve tutumların kazandırıldığı, önce kendilerini sonra da yakın çevrelerini tüm yönleriyle bir bütün olarak tanıdıkları bir derstir.
Dersimiz; öğrencilerimizi merkeze alan, öğrenme-öğretme sürecine etkin katılımlarını sağlayan, ihtiyaçlarının dikkate alındığı, eğlenerek öğrenmelerine olanak sağlayan bir yapı oluşturacak şekilde işlenmektedir.
Tema kapsamında işlenen üniteler, tüm disiplinlerle bağlantı sağlanarak işlenir. Öğrencilerimizin sorgulama yapmalarına olanak sağlayacak etkinlikler, projeler, geziler ve araştırma çalışmaları planlanır ve uygulanır.
 
TÜRKÇE
1.sınıf Türkçe dersi ile öğrencilerimizi geleceğe hazırlayarak, ana dilini doğru ve etkili kullanan bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda; öğrencilerimize dilimizi sevdirmek, anlama ve anlatma gücünü kazandırmak, dinleme alışkanlığı geliştirmek, yorum gücünü artırmak, okuma alışkanlığı kazandırmak, kelime dağarcığını geliştirmek ve Türkçeyi daha doğru kullanmalarını sağlamak amacıyla Türkçe öğretimi yapılmaktadır. Ana dil öğretimi, bütün derslerin temelini oluşturur.
Türkçe Öğretim Programı’nda ilk okuma-yazma öğretimi; dinleme, okuma, konuşma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu alanları ile birlikte ele alınmıştır.
Ses Temelli Cümle Yönteminde, ilk okuma-yazma öğretimine seslerle başlanmaktadır. Anlamlı bütün oluşturacak birkaç ses verildikten sonra seslerden hecelere, hecelerden sözcüklere ve sözcüklerden tümcelere ulaşılmaktadır. Yazı öğretiminde ise dik temel harfler kullanılmaktadır.
Öğrencilerimizin, planlanmış bir süreçle birlikte, okumanın keyfine varan, okuduklarını anlamlandıran, farkındalığı yüksek, seçici ve sorgulayan okurlar olmalarını hedefliyoruz.
Türkçe Öğretim Programında; merak duyma, deneyerek öğrenme, araştırma ve uygulama yapma ağırlık kazanmıştır. Öğrencilerimiz, öğrenme sürecini kendileri yönetirken aktif öğrenme ortamına da etkin katılma rolündedirler. Öğretmenlerimiz, derslerde öğrencilerimize gerçek yaşamda içinde bulundukları ortamlara benzer ortamlar sunarak, onların sorun çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadırlar.
 
MATEMATİK
1.sınıf Matematik dersinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Matematik Öğretim Programı vizyon, amaç ve yaklaşımına uygun olarak yürütülen çalışmalar ile matematiğin sevilen, kolay anlaşılan, günlük hayata uygulanabilen ve korkulmayan somut bir ders haline getirilmesi hedeflenmiştir.
Yeterli zaman, çalışma ve destek ile öğrencilerimizin matematiğin günlük yaşamımızdaki yerini  farkın etmeleri sağlamak, dersin en temel amacıdır.
1.sınıf Matematik dersi programında kavram ve kurallar birbiri ile sıkı bir ilişki içindedir. Öğrenilenlerin kolay anlaşılıp, günlük hayata uygulanabilmesi için somutlaşması gerekmektedir. Bu doğrultuda derslerimizde öğrencilerimizin çeşitli oyunlar ve materyaller yardımı ile sürece aktif katılımları sağlanır. Öğrencilerimizin ilgi ve meraklarını artırmak ve onlarda öğrenme isteği yaratmak için  öğrenme ve öğretme ortamlarımız farklı yöntem-teknik, yaklaşım ve kuramlardan yararlanarak düzenlenmekte ve derslerimiz hazırladığımız etkinlik ve çalışmalar ile zenginleştirilerek somut ve kolay anlaşılır bir şekilde işlenmektedir.
Yapılan planlamalar, öğrencilerimizin gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak yapılmaktadır.
 
SERBEST ETKİNLİKLER
1. sınıf Serbest Etkinlik dersi ile öğrencilerimizin:
Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilme,
İyi duruş alışkanlığı edinebilme,
Bütün organ ve sistemlerini seviyesine uygun olarak güçlendirebilme ve geliştirebilme,
Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilme,
El, ayak ve göz koordinasyonlarının gelişmesi,
Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme yetilerinin gelişmesi hedeflenmektedir.

Bu amaçla düzenlenen eğitim programlarımızın içerisinde:
Sırada oturma, oyun oynama, film izleme, masal dinleme, duygu ve düşüncelerini ifade etme,
Tekerleme, müzik etkinliği, kukla oynatma, sayışma, diyalog, monolog, bilmece,
Fıkra anlatma, drama, sessiz sinema, görsel okuma ve anlatım, kağıt işleri ve el becerisi,
Yazı süsleme, ront çalışmaları, origami, hikaye yazma, bulmaca hazırlama çalışmaları yer alır.
Dersimiz, öğrencilerimizin aktif katılımlarının sağlanarak onları merkeze alan, oyun yoluyla öğrenme temellidir. 
 
BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN
Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyin ve toplumun değişen ihtiyaçları, öğrenme- öğretme teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler bireylerden beklenen rolleri de doğrudan etkilemiştir. Bu değişim bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı sağlayan niteliklerdeki bir bireyi tanımlamaktadır. Bu nitelik dokusuna sahip bireylerin yetişmesine hizmet edecek öğretim programları, sadece bilgi aktaran bir yapıdan ziyade bireysel farklılıkları dikkate alan, değer ve beceri kazandırma hedefli, sade ve anlaşılır bir yapıda hazırlanmıştır. 

Beden Eğitimi ve Oyun dersinin amacı, öğrencilerimizin oyun ve fiziki etkinlikler yolu ile hayatları boyunca kullanacakları temel hareketler, aktif ve sağlıklı hayat becerileri, kavramları ve stratejileri ile birlikte bunlarla ilişkili hayat becerilerini ve değerleri geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmalarını sağlamaktır. Beden Eğitimi ve Oyun dersini alan öğrencilerimizin, ders amacı doğrultusunda aşağıdaki amaçlara ulaşması hedeflenmektedir.

Temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini, basit kurallı oyun ve fiziki etkinliklerde etkili ve öz güvenle kullanır. 
Hareket becerileri ile ilgili kavramları kullanır. 
Oyun ve hareket stratejilerini ve taktiklerini kullanır. 
Sağlıklı olmak ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için oyun ve fiziki etkinlik kavramlarıyla ilkelerini açıklar ve bunları uygular. 
Sağlıklı olmak ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için oyun ve fiziki etkinliklere istekle düzenli olarak katılır. 
Beden Eğitimi ve Oyun dersinde, kültürel birikimimiz ve değerlerimizle ilgili aşağıdaki amaçlara ulaşılır: 
Kültürümüze ve başka kültürlere ait geleneksel oyunlar ile dansları tanır ve uygular. 
Bayram, kutlama ve törenlere isteyerek katılır. 
Oyun ve fiziki etkinliklerde kendini tanıma, bireysel sorumluluk, kendine güven ve zaman yönetimi becerilerini geliştirir.
 
 
PAYLAŞ:
X