SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
3. Sınıf
HAYAT BİLGİSİ
  Hayat Bilgisi Eğitiminin Amacı;
Evrensel ve ulusal değerlere ve farklılıklara saygılı,
Öğrenmekten keyif alan,
İletişim, araştırma ve sorgulama, problem çözme, karar verme,
Kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık olan,
Kendini, milletini, vatanını ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren,
Günlük hayatta karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm üretebilen,
Değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilen,
Atatürk’ün ilke ve inkilaplarını kavrayan ve özümseyen öğrenciler yetiştirmektir.

Hayat Bilgisi dersi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın programında yer alan kazanımlar doğrultusunda ele alınmaktadır. Öğrencilerimizin derinlemesine sorgulama yapmalarına olanak sağlayacak etkinlikler, geziler, araştırma çalışmaları planlanır ve uygulanır.Gözlem, inceleme, deney, araştırma, gösteri, grup tartışması, beyin fırtınası, soru yanıt, rol yapma, canlandırma ve müze gezileriyle desteklenir.
Özel Başkent İlkokul’u 3. sınıf öğrencileri Hayat Bilgisi dersinde;
Sosyal sorumluluk projeleriyle öğrencilerin, toplum insanı olma yolunda sorumluluk almaları sağlanır. Rehberlik birimiyle ortak çalışma olan değerler eğitiminde; sevgi ve empati, sorumluluk, çocuk hakları ve sosyal yaşam, saygı, özgüven, yardımseverlik, işbirliği, barış ve vatanseverlik değerlerinin, farklı etkinliklerle kazanıma dönüşmesi sağlanır. Deprem tatbikatı yapılarak öğrencilerimize acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiği öğretilir. Her temada farklı materyallerle öğrenmeyi destekleyici sınıf içi etkinlikler uygulanır ve hazırlanan projeler sınıf içinde,dışında sergilenir.  
TÜRKÇE
Özel Başkent İlkokulu'nda Türkçe Eğitiminin Amacı;
Türkçeyi seven, doğru, güzel ve etkili kullanan,
Dilimizin kurallarını kullanabilen,
Okuma sevgisi ve alışkanlığı kazanmış,
Kendini ifade eden, iletişim kuran, iş birliği yapan, girişimci ve sorun çözen,
Sosyal, kültürel, estetik ve sanatsal değerlere önem veren,
Bilimsel düşünen, anlayan, araştıran, inceleyen, eleştiren, sorgulayan, yorumlayan,
Çevresiyle uyumlu,
Bilgi teknolojilerini kullanan, üreten ve geleceğe yön veren,
Evrensel ve ulusal değerlere saygılı Atatürk ilke ve inkilaplarını özümseyen bireyler yetiştirmektir.
 
       Türkçe öğretimi sürecinde öğrencilerimizin; dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve sunu yapma becerilerini geliştirmek için öğretim programında yer alan kazanımlar doğrultusunda planlamalar yapılır ve uygulanır.
 
Özel Başkent İlkokul’u 3. sınıf öğrencileri Türkçe dersinde;
Öğrencilerimiz her hafta Türkçe derslerinin bir ders saatini,sınıf öğretmenleri eşliğinde okul kütüphanesinde kitap okuyarak geçirir.“Okuma takip cetvelleri” kullanırlar. Okudukları eserlerin toplam sayfa sayılarına göre her ayın "Kitap Kurdu" seçilir ve bu öğrencimiz “Kitap Kurdu Sertifikası” ile ödüllendirilir. Bu etkinlik öğrencinin düzenli kitap okuma alışkanlığı kazanmasını sağlar,diğer öğrencilerimizi de kitap okumaya güdüler. Ayrıca her hafta Türkçe derslerinin bir ders saatinde de, Türkçe branş dersi öğretmeni ile "Güzel Yazı, Okuma Anlama, Komposizyon-Masal-Hikaye Yazma " eğitimi verilir. Türkçe dilini en doğru şekilde kullanma, kendini yazılı ve sözlü ifade edebilme konusunda geliştirmeleri sağlanır.
3. Sınıf öğrencileri zümre olarak ortak kitap okuma etkinliği gerçekleştirir. Dünyanın Sonundaki Saat, Postayla Gelen Deniz Kabuğu, Zaman Bisikleti, Kitaplardan Korkan Çocuk, Reçel Kavanozu, Güneşi Arayan Çocuk, Dünyayı Bisiklet ile Dolaşan Çocuk  bu yıl okunacak kitaplardır.
Atasözlerimiz ve deyimlerimizin görsellerle anlatımı yapılır. Yaratıcı yazma etkinlikleri çerçevesinde şiir ve hikayeler yazılır. Öğrencilerimizin hazırladıkları çalışmalar sınıf içi ve dışında sergilenir.
 
MATEMATİK
Özel Başkent İlkokulu'nda Matematik Eğitiminin Amacı;
Matematiksel kavramları tanıyan ve matematik dilini etkin kullanabilen,
Matematiği günlük yaşamla ilişkilendirebilen,
Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştiren ve özgüveni yüksek,
Akıl yürütme, tahmin etme, karşılaştırma ve problem çözme becerileri gelişmiş,
Matematiği kendi içinde ve başka disiplinlerle bağlantı kurarak kullanan bireyler yetiştirmektir.
3. sınıf Matematik dersi programı; sayılar, geometri, ölçme ve veri öğrenme alanlarını kapsar. Somut dönemden soyut döneme geçişin olduğu bu yaş düzeyinde, öğrencilerimizin öğrenme deneyimleri, gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak planlama yapılır. 

  Özel Başkent İlkokul’u 3. sınıf öğrencileri Matematik dersinde;
Matematik konu kazanımlarına paralel olarak düzenlenmiş yönergeler eşliğinde her hafta 2 ders saati  "Pentalitha Matematik Oyunları" oynatılmaktadır. Bu çalışma ile öğrencilerde zaman içerisinde sorun çözmek için strateji üretme,somut materyaller sayesinde soyut matematiksel konular arasında bağlantı kurma, derse aktif katılım, grup çalışmasında görev alma, akran öğrenmesini sağlama,sorgulama yeteneğini arttırma, yorum yaparak konular arasında ilişki kurma, öğrenmede kalıcılık, dikkat süresini attırma gibi gelişen etkiler gözlemlenmektedir.
Finansal okuryazarlığı öğretmek ve geliştirmek amacıyla evimin faturlarını öğreniyorum, hedef koyarak harçlık biriktiyorum çalışmaları yapılır.Gelir-gider kavramları öğretilerek bir aylık aile bütçesi hazırlamaları sağlanır.Tasarruf, birikim, istek ve ihtiyaç tanımları Hayat Bilgisi dersi kazanımları ile ilişkilendirilerek öğretilir.
Matematik araç-gereçleri öğrenciler tarafından (abaküs, Romen rakamları tablosu, örüntü dünyası, saat v.b)  farklı materyaller kullanılarak tasarlanır.Ünlü Matematikçiler araştırılır, sınıf içerisinde onlarla ilgili sohbet edilerek paylaşımlarda bulunulur. Atatürk’ün yazdığı matematik kitabı incelenir. Alışveriş yapalım, sıvıları ölçüyorum gibi gerçek hayatta kullanım sıklığı olan konular sınıf içi canlandırma etkinlikleri ile pekiştirilir.
 
FEN BİLİMLERİ
Özel Başkent İlkokulu'nda Fen Bilimleri Eğitiminin Amacı;
Fen ve teknoloji okuryazarı olan
Bilimsel yaklaşımı temel alan
Doğada meydana gelen olaylara merak duyan
Kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık
Kendini, milletini, vatanını ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren
İnceleme ve deney sürecini planlayabilen
Değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilen
Sorgulayan, eleştiren öğrenciler yetiştirmektir.
 
Fen bilimleri dersinde; sınıf, bahçe ve laboratuvar ortamı kullanılır. Deneylere ve gözlemlere dayalı bir fen öğretimi ortamı yaratarak öğrencilerimizin derslerde aktif rol alması sağlanır. Temalara uygun olarak geziler düzenlenerek eğitim öğretim süreci desteklenir. Atatürk’ün bilime verdiği önem vurgulanır.

Özel Başkent İlkokul’u 3. sınıf öğrencileri Fen Bilimleri dersinde;
Bilim dergileri takip edilir. Her hafta pazartesi okul açılış töreni sonrası ve cuma kapanış töreni öncesi günlük yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik deneyler yapılır. Değişen tema ve konulara uygun ders deneyleri Fen Bilimleri branş öğretmeni tarafından her hafta bir ders saatinde, okul laboratuarı ve bahçesi kullanılarak yapılır, özgün videolar ile bu çalışmalar desteklenir. Dünya modeli oyun hamurlarından oluşturulurken, Dünya’nın oluşumu hakkında geçmişten günümüze öne sürülen görüşler öğrencilerle paylaşılır. Geçmişten günümüze gelişim gösteren araçlar, bilime katkı sağlayan bilim adamları araştırılır. Bu araştırmalar ile ilgili çalışmalar ve sene boyunca hazırlanan projeler yılsonunda sergilenir. Çevre duyarlılığını arttırmak amacıyla; Dünya Su Günü Etkinlikleri, Geri Dönüşüm Projeleri, Çevre Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Etkinlikler, Atık Kağıt ve Atık Pil Toplama Çalışmaları  yapılarak bu konuların önemi pekiştirilir.

 
SERBEST ETKİNLİK
3. sınıf Serbest Etkinlik dersindeki amacımız; öğretici ve eğlendirici uygulamalar yoluyla öğrencilerin okulu daha çok sevmelerini, bir aile ortamı gibi benimsemelerini, okulda kendilerini rahat ifade edebilmelerini, güvende hissetmelerini, daha mutlu olmalarını sağlamak, diğer öğrencilerle etkileşimlerini artırarak sosyalleşmelerine yardımcı olmak; zihinsel, fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamaktır. 
 
Özel Başkent İlkokul’u 3. Sınıf Öğrencileri Serbest Etkinlik Dersinde;
Eğitsel oyunlar oynarlar.
Yaratıcı drama etkinlikleri yaparlar.
Bulmacalar çözerler.
Mandala çalışmaları yaparlar.
Şiir yazar, film izlerler.
Hikaye okur ve canlandırırlar.
Anlatılan olayı resimler ve sergilerler.
Zeka oyunları oynarlar.
Gölge oyunları oynanır. (Karagöz ve Hacivat)
 
 
BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN
3. sınıf Beden Eğitimi ve Oyun dersi ile öğrencilerimizin; yer değiştirme hareketlerini artan bir doğruluk ile yapmasını, vücut alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak uygulamasını, hedef belirleme, uygulama ve değerlendirme becerilerini geliştirmesi hedeflenir.

Öğretme-öğrenme-yöntem ve tekniklerini (yaparak-yaşayarak, anlatım, gösteri, yer değiştirme, gözlem, oyun, koşma)uygun olarak iş birliğine dayanan, akran, araştırma, taktik, oyun, kişisel ve sosyal sorumluluk modelleri dikkate alınarak oyun yoluyla ve diğer disiplinlerle, günlük yaşamla bağlantı kurularak ders işlenir.

Beden Eğitimi ve Oyun derslerinde öğrencilerimiz:
Temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini, basit kurallı oyun ve fiziki etkinliklerde etkili ve öz güvenle kullanır. 
Hareket becerileri ile ilgili kavramları kullanır. 
Oyun ve hareket stratejilerini ve taktiklerini kullanır. 
Sağlıklı olmak ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için oyun ve fiziki etkinlik kavramlarıyla ilkelerini açıklar ve bunları uygular. 
Sağlıklı olmak ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için oyun ve fiziki etkinliklere istekle düzenli olarak katılır. 
Beden Eğitimi ve Oyun dersinde, kültürel birikimimiz ve değerlerimizle ilgili aşağıdaki amaçlara ulaşılır: 
Kültürümüze ve başka kültürlere ait geleneksel oyunlar ile dansları tanır ve uygular. 
Bayram, kutlama ve törenlere isteyerek katılır. 
Oyun ve fiziki etkinliklerde kendini tanıma, bireysel sorumluluk, kendine güven ve zaman yönetimi becerilerini geliştirir.

Yüzme Eğitimi
Yüzme, tüm vücudu kullanmayı gerektiren kas gücü ve esnekliği aynı anda kazandıran spor dallarından biridir. Bu nedenle çocukların gelişimine çok önemli katkı sağlar. Öğrencilerimiz ekim ve mayıs aylarında beden eğitimi ve oyun derslerinin haftada iki ders saatinde, yüzme eğitimi alırlar. Eğitimlerde; yüzme bilmeyen öğrencilerin öğrenmesi, yüzme bilen öğrencilerin ise yüzme tekniklerine uygun olarak yüzmeye devam etmeleri sağlanır.  

 
PAYLAŞ:
X