SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
2. Sınıf
 
HAYAT BİLGİSİ
2.sınıf Hayat Bilgisi dersi ile öğrencilerimizin öğretim programının yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlenmesi ile öğrenme sürecine yaparak-yaşayarak katılan, drama yöntem ve tekniklerini kullanarak günlük hayatı ile ilişkilendirebilen, üreten, yenilik ve gelişmelere ayak uydurabilen, bireysel farklılıkları dikkate alan, empati duygusu gelişmiş, doğal, kültürel ve toplumsal sorumluluk bilinci gelişen, hoşgörülü, Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümseyen, dayanışma, iş birliği ve sorumluluk duygularını geliştirebilen bireyler yetiştirmek hedeflenir.

Bu hedefler doğrultusunda eğitimde çağdaş yaklaşımlar ve değişimler takip edilerek, MEB programında yer alan kazanımlar işlenir. Temel kapsamında işlenen ünitelere, belirli gün ve haftalara uygun olarak öğrenci ürünleri panolarla sergilenir, geziler, söyleşiler, araştırma çalışmaları planlanır ve uygulanır.
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nda yer alan temel yaşam becerileri (Araştırma, Bilgi İletişim Teknolojilerini Kullanma, Değişim ve Sürekliliği Algılama, Dengeli Beslenme, Doğayı Koruma, Girişimcilik, Gözlem, İletişim, İş birliği, Karar Verme, Kendini Koruma-Tanıma, Kurallara Uyma, Milli ve Kültürel Değerleri Tanıma, Öz Yönetim, Sorun Çözme, Sosyal Katılım, Zaman Yönetimi) kullanılarak öğrenci merkezli öğrenme etkinlikleri hedef alınarak konular işlenir.

Özel Başkent İlkokul’u 2. sınıf öğrencileri Hayat Bilgisi dersinde;
Sosyal sorumluluk projeleriyle öğrencilerin toplum insanı olma yolunda sorumluluk almaları sağlanır. Temaya uygun drama etkinlikleri gerçekleştirilir.Ders kitaplarında yer alan etkinliklerin detaylandırılarak, konuların yaşamla ilişkilendirmesi sağlanır. Sene başında yapılan planlamalar doğrultusunda alan gezileri düzenlenir. Tüm bu çalışmalarla amacımız öğrencilerimizin kendilerini keşfetmeleri ve kendi ürünlerini ortaya koyabilmelerini sağlamaktır.

TÜRKÇE
2.sınıf Türkçe dersi ile öğrencilerimizin; okuduğunu anlayan, yorumlayan, sözcük dağarcığını zenginleştiren, estetik duyguları gelişmiş, kendini iyi ifade eden, bireysel farkındalığı ve özgüveni olan, kendisini sözel ve bedensel olarak ifade eden, iletişime açık, etkin dinleme becerisine sahip, araştıran, eleştirel düşünen, sorgulayan, değerlendiren bireyler olarak yetişmesini hedefleriz.

Türkçe dersinde etkinlikler diğer derslerle ve günlük yaşamla bağlantı kurularak işlenir. Tüm çalışmalarda öğrenci merkezli yaklaşımlar hedef alınır. Konulara uygun yöntem ve teknikler(Anlatım, Drama, Rol Yapma, Gösteri, Benzetim, Oyunlar, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Problem Çözme) kullanılır. Masal, fabl, öykü, şiir, anı, tekerleme türlerinde metinler okunur ve okunan metinler tür özelliklerine göre incelenir. Yazma ve okuma çalışmaları yapılır. Sınıf içerisinde gerçekleştirilen etkinliklerle, okunan kitaplar değerlendirilir. Dil bilgisi kuralları metinler aracılığı ile sezdirilerek öğretilir.

Öğrencilerimizin yazılı-görsel-işitsel kaynakları bilgi aracı olarak kullanmaları, edebiyat yoluyla kültürü tanıyan bireyler olarak yetişmeleri açısından okul kütüphanemizde her hafta bir ders saati kitap okuma çalışmalarına ayrılmıştır. Ayrıca belirli gün ve haftalara uygun olarak geziler düzenlenmektedir.
 
Özel Başkent İlkokul’u 2. sınıf öğrencileri Türkçe dersinde etkinliklerimiz;
Eş-zıt anlamlı kelimeler turnuvası
Öğrencilerimizin kendilerine özgü grupla ya da bireysel olarak öykü-şiir yazımı
Kelime türetme ve tamamlama oyunları
Akrostiş çalışmalar
Ders kitaplarında yer alan etkinliklerini yaptırma ve metinleri yorumlatma
Haftanın bir gününü kütüphane de kitap okuma saatine ayırma
Tüm öğrencilerimizin diksiyonunu geliştirmek için örnek okuma ve örnek anlatım saatleri düzenleriz, öğrenciler ile birlikte değerlendirme yaparak öğrencilerimizin motivasyonunu arttırırız.
 
Öğrencilerimiz ile bireysel ve grup çalışmalarında ilgilenerek konuları keyifli, sıkılmadan, oyun yoluyla sevdirip onları sürece dahil etmekteyiz. Anında dönütler sağlayarak, uygun pekiştireçleri kullanarak derslerimizi verimli hale getirmekteyiz.


MATEMATİK
2.sınıf Matematik dersi ile öğrencilerimizin, matematiğin gerçek hayatın bir parçası olduğunu anlamaları ve matematiğe karşı olumlu bir tutum oluşturmaları sağlanır.
Matematiksel kavramları anlayabilen, bu kavramları günlük hayatla ilişkilendirebilen, problem çözme sürecinde akıl yürütebilen ve kendi düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilen, karşılaştırma yapabilen, tahmin eden, problem çözme becerisi gelişmiş bireyler olmaları hedeflenir.
2. sınıf Matematik programı; Doğal Sayılar, Sıvı Ölçme, Geometrik Cisimler ve Şekiller, Uzamsal İlişkiler, Geometrik Örüntüler, Kesirler, Zaman Ölçme, Paralarımız, Veri Toplama ve Değerlendirme, Uzunluk Ölçme, Tartma öğrenme alanlarını kapsar. Öğrencilerimizin öğrenme deneyimleri, gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak planlama yapılır.
Derslerde ünitelere uygun matematiksel/mantıksal becerileri geliştirmeye yönelik oyunlardan, materyallerden faydalanılır, somut örnekler verilir.

Özel Başkent İlkokul’u 2. sınıf öğrencileri Matematik dersinde;
•  Gelişim dönemlerine uygun olan, konuyu hayatla ilişkilendirmelerini sağlayan materyaller kullanır,
• 
Sınıf, Pentalitha matematik oyunları atölyesi, koridor, merdivenler bahçe gibi okulun fiziki tüm alanlarını matematik öğrenmek için aktif olarak kullanır,
•  Ders kitaplarında yer alan etkinliklerinden yararlanılarak konuları pekiştirme çalışmalarını,problem oluşturma, problemin çözüm yollarını tartışma ve farklı bakış açılarını ortaya koyma çalışmaları yapılır.
2. sınıf zümre öğretmenleri olarak, öğrencilerimizin soyut kavramları somutlaştırarak günlük hayatla ilişkilendirmelerini sağlanır.

SERBEST ETKİNLİK
2.sınıf Serbest Etkinlik dersi ile öğrencilerimizin; güven ve sorumluluk duygularını geliştirmeyi, onlara ilgi alanı oluşturmayı, sanatsal sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemeyi amaçlarız.
Bu hedefleri gerçekleştirmek amacıyla, derslerde sesli-sessiz okuma, tekerleme, sayışma, şiir okuma, resim anlatma, bilmece sorma, masal dinleme, fıkra anlatma, güzel konuşma yazma, film izleme, ninniler, gözleme dayalı çalışmalar, fotoğraf yorumlama, kenar süsü yapma, monolog, olayları sıralama, duyguları ifade etme, diyalog, ront, şarkı söyleme çalışmalarına yer verilir.
BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN
2.sınıf Beden Eğitimi ve Oyun dersi ile öğrencilerimizin; yer değiştirme hareketlerini artan bir doğruluk ile yapmasını, vücut alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak uygulamasını, hedef belirleme, uygulama ve değerlendirme becerilerini geliştirmesi hedeflenir.
Öğretme-öğrenme-yöntem ve tekniklerini (yaparak-yaşayarak, anlatım, gösteri, yer değiştirme, gözlem, oyun, koşma)uygun olarak iş birliğine dayanan, akran, araştırma, taktik, oyun, kişisel ve sosyal sorumluluk modelleri dikkate alınarak oyun yoluyla ve diğer disiplinlerle, günlük yaşamla bağlantı kurularak ders işlenir. 

Beden Eğitimi ve Oyun dersi ile öğrencimiz:
Temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini, basit kurallı oyun ve fiziki etkinliklerde etkili ve öz güvenle kullanır. 
Hareket becerileri ile ilgili kavramları kullanır. 
Oyun ve hareket stratejilerini ve taktiklerini kullanır. 
Sağlıklı olmak ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için oyun ve fiziki etkinlik kavramlarıyla ilkelerini açıklar ve bunları uygular. 
Sağlıklı olmak ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için oyun ve fiziki etkinliklere istekle düzenli olarak katılır. 
Beden Eğitimi ve Oyun dersinde, kültürel birikimimiz ve değerlerimizle ilgili aşağıdaki amaçlara ulaşılır: 
Kültürümüze ve başka kültürlere ait geleneksel oyunlar ile dansları tanır ve uygular. 
Bayram, kutlama ve törenlere isteyerek katılır. 
Oyun ve fiziki etkinliklerde kendini tanıma, bireysel sorumluluk, kendine güven ve zaman yönetimi becerilerini geliştirir.

Özel Başkent İlkokul’u 2. sınıf öğrencileri beden eğitimi ve oyun dersinde etkinliklerimiz; 
Yüzme Eğitimi: Yüzme, tüm vücudu kullanmayı gerektiren kas gücü ve esnekliği aynı anda kazandıran spor dallarından biridir. Bu nedenle çocukların gelişimine çok önemli katkı sağlar. Özel Başkent İlkokulu öğrencileri; her yıl 2.sınıf seviyesinden itibaren ekim ve mayıs aylarında beden eğitimi ve oyun derslerinin haftada iki ders saatinde, yüzme eğitimi alırlar. Eğitimlerde; yüzme bilmeyen öğrencilerin öğrenmesi, yüzme bilen öğrencilerin ise yüzme tekniklerine uygun olarak yüzmeye devam etmeleri sağlanır. Yüzme etkinliğine ek olarak sınıf içi ve dışı oynanan etkinliklere yer verilir.
 
 
PAYLAŞ:
X