SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
4. Sınıf
TÜRKÇE
Özel Başkent İlkokulu 4. sınıf Türkçe dersinde öğrencilerimize; Türkçe’yi düzgün kullanmak, günlük yaşamda sözlü ve yazılı iletişimi doğru kurabilmek için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırmaktır. Bu amacımızı gerçekleştirmek tüm derslerimiz için de geçerlidir.

Kitap okumayı seven, düzenli ve sürekli kitap okuma alışkanlığı kazanmış bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Bunun için kütüphane saatleri uygulayıp öğrencilerimizin istedikleri kitapları seçip okumalarını sağlamaktayız. Öğrencilerimizi, okulumuza davet ettiğimiz yazarlarla buluşturup onlarla tanıştırıyor, sorular sorarak merak ettiklerini öğrenmelerini gerçekleştiriyoruz.

Öğrencilerimizin okuduklarını, dinlediklerini ve izlediklerini doğru anlayan, yorum yapabilen, yapıcı eleştirebilen, yaratıcı düşünceler geliştirebilen bireyler olarak yetişmeleri bizim için önemlidir. Metinler öğrencilerimiz tarafından canlandırılarak duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeleri, kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanmaları, doğru telaffuz edebilmeleri sağlanır. Dilbilgisi kurallarını, örneklerle ve yaptığımız çeşitli etkinliklerle, sunumlarla öğrencilerimize fark ettirme yönünde çalışmalar yapılır.
            
 
MATEMATİK
4. sınıf Matematik dersinde; matematiğin önemini kavrayan, matematiksel ifadeleri günlük hayatıyla ilişkilendirebilen, düşünebilen, akıl yürütebilen, tahminlerde bulunabilen, karşılaştırma yapabilen ve problem kurup çözebilen öğrenciler yetiştirmek hedefimizdir.

Öğrencilerimiz 4. sınıf matematik dersinde 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayılar, dört işlem, kesirler, geometride temel kavramlar, geometrik cisimler ve şekiller, uzamsal ilişkiler, uzunluk-çevre-alan-zaman-sıvı ölçüleri, tartma, veri toplama ve değerlendirme konularını öğreniyorlar.

4. sınıf matematik programına uygun olarak konularımız, öğrencilerimizin bireysel farklılıkları dikkate alınarak çeşitli materyaller kullanarak, etkinliklerle ve gerektiği yerlerde günlük hayata uyarlanarak işlenmektedir. 
 
FEN BİLİMLERİ
4. sınıf Fen Bilimleri dersinde öğrencilerimizin;
Doğayı keşfedebilmeleri, doğada meydana gelen olaylara karşı merak ve ilgi geliştirebilmeleri, insan-çevre arasındaki ilişkiyi anlayabilmeleri, bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilmeleri
Bilimin toplumu ve teknolojiyi, toplum ve teknolojinin de bilimi nasıl etkilediğine ilişkin farkındalık geliştirebilmeleri
Bilim insanlarının bilimsel bilgiyi nasıl oluşturduğunu, oluşturulan bu bilginin geçtiği süreçleri ve yeni araştırmalarda nasıl kullanıldığını anlayabilmeleri hedeflenmektedir. 

Fen Bilimleri dersinde gözlem ve deneyler yolu ile grup olarak ya da bireysel çalışmalarla yaparak - yaşayarak, açık uçlu sorularla düşünmelerini sağlayarak, laboratuar aktiviteleri ile öğrenmelerini sağlamak amacımızdır.
Okulumuzda Fen Bilimleri derslerinin iki ders saati her hafta düzenli olarak laboratuarda gerçekleştirilir.
Laboratuar etkinlikleri ile öğrencilerimizin:
Soru ve ilgi alanlarını keşfetmelerine
Kavram geliştirme amaçlı problem çözmelerine ve deney yapmalarına
Bilimsel süreci öğrenmelerine ve bu süreç deneyimini yaşamalarına
Kendi ilgi alanlarına yönelmelerine
Açık uçlu sorularla bilgiyi keşfetmeye yönelmelerine
Gözlem, ölçüm ve deneyler yoluyla yeni bilgiler edinmelerine olanak sağlayıcı çalışmalar yapılır.
 
SOSYAL BİLGİLER
4. sınıf Sosyal Bilgiler dersi ile öğrencilerimizi; 
Demokratik değerleri benimsemiş vatandaşlar olarak içinde yaşadığı topluma uyum sağlamalarını ve bu bilgi birikimini yaşama geçirilebilecek davranışlar kazandırmayı,
Öğrencilerimizi fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetiştirerek toplumsal düzenin sağlanmasına katkıda bulunmalarını,
Öğrencilerimizin milli kültürünü, örf ve adetlerini öğrenmiş; evrensel değerleri benimseyen,
Öğrencilerimizin haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu sorgulayan öğrenciler olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.
Sosyal Bilgiler dersimizi hayatın içinden örneklerle, çeşitli etkinliklerle, grup ya da bireysel çalışmalarla öğrenci merkezli olarak işlemekteyiz.
 
İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ
4. sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersinde programda verilen kavramların yanı sıra öğrencilerimizi haklarını, sorumluluklarını bilen, toplumsal kurallara uyan, demokrasi ve insan hakları kültürü olan, adil ve eşitlikten yana, farklılıklara saygı duyan bireyler olarak yetiştirmek amacımızdır. Bu amaçla derslerimizi öğrencilerimizin katılımıyla, görsellerle ve çeşitli etkinliklerle zenginleştirerek işlemekteyiz. 

TRAFİK GÜVENLİĞİ
Trafik güvenliğinin insan hayatı için önemi herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Amacımız öğrencilerimizi bu bilinçle yetiştirmektir. Öğrencilerimize trafik güvenliğinin kendisinin ve diğer insanların hayatı için önemini kavratmaya çalışıyoruz.
Öğrencilerimiz bu dersi günlük hayattan örnekler vererek, videolar, sunumlar yaparak, trafiği gözlemleyerek öğrenmektedirler.

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN
Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyin ve toplumun değişen ihtiyaçları, öğrenme- öğretme teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler bireylerden beklenen rolleri de doğrudan etkilemiştir. Bu değişim bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı sağlayan niteliklerdeki bir bireyi tanımlamaktadır. Bu nitelik dokusuna sahip bireylerin yetişmesine hizmet edecek öğretim programları, salt bilgi aktaran bir yapıdan ziyade bireysel farklılıkları dikkate alan, değer ve beceri kazandırma hedefli, sade ve anlaşılır bir yapıda hazırlanmıştır. 

Beden Eğitimi ve Oyun dersinin amacı, öğrencilerimizin oyun ve fiziki etkinlikler yolu ile hayatları boyunca kullanacakları temel hareketler, aktif ve sağlıklı hayat becerileri, kavramları ve stratejileri ile birlikte bunlarla ilişkili hayat becerilerini ve değerleri geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmalarını sağlamaktır. Beden Eğitimi ve Oyun dersini alan öğrencilerimizin, ders amacı doğrultusunda aşağıdaki amaçlara ulaşması hedeflenmektedir.

Temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini, basit kurallı oyun ve fiziki etkinliklerde etkili ve öz güvenle kullanır. 
Hareket becerileri ile ilgili kavramları kullanır. 
Oyun ve hareket stratejilerini ve taktiklerini kullanır. 
Sağlıklı olmak ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için oyun ve fiziki etkinlik kavramlarıyla ilkelerini açıklar ve bunları uygular. 
Sağlıklı olmak ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için oyun ve fiziki etkinliklere istekle düzenli olarak katılır. 

Beden Eğitimi ve Oyun dersinde, kültürel birikimimiz ve değerlerimizle ilgili aşağıdaki amaçlara ulaşılır: 
Kültürümüze ve başka kültürlere ait geleneksel oyunlar ile dansları tanır ve uygular. 
Bayram, kutlama ve törenlere isteyerek katılır. 
Oyun ve fiziki etkinliklerde kendini tanıma, bireysel sorumluluk, kendine güven ve zaman yönetimi becerilerini geliştirir.

BEDEN EĞİTİMİ ve OYUN DERSİNİN YARARLARI

Sağlığa destek: Beden eğitimi etkinliklere katılım ile öğrencinin bedensel formu ve iskelet sistemi gelişir.
Aktif yaşam tarzı: Öğrencilerimiz beden eğitimi etkinliklerine katılarak mutlu bir çocuk olabilir, aynı zamanda bireysel sorumlulukları gelişir.
Pozitif etkileşim: Kurallara uygun oyun becerilerini destekleyen doğan bir öğrenme ortamı sağlar. Hareket eğitimi etkinlikleri ile çocukların birbirleri ile iletişim kurma becerisi gelişir.
Kendine güven ve kendini geliştirme: Kendine değer verme duygusu aşılar.
Akademik başarı: Beden eğitimi, aktif beden, aktif beyin ilkesini benimser.

Yüzme Eğitimi
Yüzme, tüm vücudu kullanmayı gerektiren kas gücü ve esnekliği aynı anda kazandıran spor dallarından biridir. Bu nedenle çocukların gelişimine çok önemli katkı sağlar. Öğrencilerimiz ekim ve mayıs aylarında beden eğitimi ve oyun derslerinin haftada iki ders saatinde, yüzme eğitimi alırlar. Eğitimlerde; yüzme bilmeyen öğrencilerin öğrenmesi, yüzme bilen öğrencilerin ise yüzme tekniklerine uygun olarak yüzmeye devam etmeleri sağlanır.  
 
 
 
 
 
PAYLAŞ:
X